Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.O.21
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: Всі викладачі кафедри маркетингу і логістики, які мають науковий ступінь
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН1. Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. ПРН2. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта. ПРН3. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності. ПРН4. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації. ПРН6. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними. ПРН7. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта. ПРН9. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. ПРН10. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів. ПРН11. Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта. ПРН12. Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм. ПРН15. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення. ПРН16. Знати та розуміти важливість соціальної відповідальності за прийняті рішення, дотримуватись морально-культурних цінностей. ПРНС1. Вміти демонструвати поглиблені знання теоретичних та методичних основ розроблення комплексного механізму реалізації маркетингових проектів. КОМ1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. КОМ2. Використання іноземних мов у професійній діяльності. АіВ1. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. АіВ2. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди АіВ3. Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Логістичний менеджмент, Маркетинговий менеджмент, Рекламний менеджмент, Стратегічний маркетинг, Фінансовий менеджмент, Соціальна відповідальність у маркетингу, Маркетингова політика розподілу, Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи. Кореквізити: Захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Вступ. Теоретична частина. Аналітична частина. Дослідницька частина. Проектна частина. Висновки. Список використаних джерел. Додатки до магістерської кваліфікаційної роботи (для підтвердження достовірності використаних в роботі інформаційних даних та аргументації висновків).
Методи та критерії оцінювання: • письмова випускна магістерська кваліфікаційна робота оцінюється керівником та рецензентом
Рекомендована література: 1. Балабанова Л., Холод В., Балабанова І. Стратегічний маркетинг: підручник. Київ, 2019. 612 с. 2. Косар Н.С., Мних О.Б., Крикавський Є.В., Леонова С.В. Маркетингові дослідження: підручник. Львів, 2018. 460 с. 3. Крикавський Є., Дейнега І., Дейнега О., Патора Р. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. Львів, 2012. 360 с. 4. Крикавський Є.В., Косар Н.С., Чубала А. Маркетингова політика розподілу: навч. посіб. Львів, 2012. 260 с. 5. Крикавський Є.В., Третьякова Л.І., Косар Н.С., Н.С. Стратегічний маркетинг: навч. посібник. Львів, 2013. 256 с. 6. Ларіна Я.С., Бабічева О.І., Буряк Р.І. Міжнародний маркетинг: підручник. Київ, 2018. 452 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).