Соціальна відповідальність у маркетингу

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доцент Мащак Н.М.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. Знати та розуміти важливість соціальної відповідальності за прийняті рішення, дотримуватись морально-культурних цінностей. Знати сучасні концепції та технології комплексного обслуговування споживачів із використанням критеріїв системної оптимізації роботи ринкового суб’єкта. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Використання іноземних мов у професійній діяльності. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Маркетинговий менеджмент. Рекламний менеджмент. Стратегічний маркетинг.
Короткий зміст навчальної програми: Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку. Соціальна відповідальність людини, держави та суспільства. Організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною соціальною відповідальністю. Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах соціальної відповідальності. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності. Екологічна компонента соціальної відповідальності. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної відповідальності. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%, залік): семестровий контроль.
Рекомендована література: 1. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика : підручник / [Саприкіна М. А. та ін. за наук. ред. д.е.н., проф., засл. діяч науки і техніки України Редькіна О. С.] – К.: ТОВ «Фарбований лист», 2011. – 480 с. 2. Соціальна відповідальність : підручник / В. М. Тарасевич [та ін. ] ; за наук. ред. В. М. Тарасевича, О. В. Золотарьової ; Нац. металург. акад. України. – Дніпро: Економіка, 2019. – 203 с. 3. Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I. (2010). Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit / Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan. Wiley 4. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. (2017). Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital Marketing. New York, United States. 5. Балуєва Ольга Володимирівна. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / О. В. Балуєва, О. В. Боднарук. – Маріуполь : ДонДУУ, 2017. – 283 с. 6. Охріменко О.О. Соціальна відповідальність. – Навч. посіб. / О.О. Охріменко, Т.В. Іванова. – НТУУ «КПІ», 2015. – 180 с