Логістичний менеджмент

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.O.001
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Чорнописька Н.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації. • Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами. • Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів. • Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. • Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення. • Розробляти стратегічні, оперативні та поточні плани логістичної діяльності підприємства. • Уміти демонструвати поглиблені знання методичного інструментарію оцінювання маркетингових рішень, їх впливу на фінансові показники логістичної діяльності підприємства та його ринкові позиції • Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обгрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. • Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. • Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Кореквізит: фінансовий менеджмент, маркетингова політика розподілу.
Короткий зміст навчальної програми: Сутність і завдання логістичного менеджменту. Управління ланцюгом поставок. Інтеграція процесів у ланцюгу поставок. Обслуговування споживачів у ланцюгу поставок. Логістичні стратегії. Планування логістичної діяльності. Організаційні структури управління в логістиці. Аналіз показників логістичної діяльності. Оцінювання ефективності функціонування логістичних систем.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): розгляд ситуаційних вправ, практикуми, ділові ігри, усне опитування. • підсумковий контроль (60%, екзамен): тестування.
Рекомендована література: 1. Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістичні системи: підручник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 288 с. 2. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник. – К., Кондор, 2006. – 340 с. 3. Крикавський Є. Логістика та управління ланцюгами поставок: Підручник / Є. Крикавський, О. Похильченко, М. Фертч. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 848 с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).