Маркетинговий менеджмент

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.O.002
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Дмитрів Анна Ярославівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вміти адаптувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними. Використовувати методи між особистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів. Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта. Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм. Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання. Знати та розуміти важливість соціальної відповідальності за прийняті рішення, дотримуватись морально-культурних цінностей. Вміти демонструвати поглиблені знання теоретичних та методичних основ розроблення комплекс-ного механізму реалізації маркетингових проектів. Вміти здійснювати заходи з системної оптимізації діяльності підприємства у сфері обслуговування клієнтів. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояс-нень, що їх обгрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Використання іноземних мов у професійній діяльності. Прийняття рішень у складних і не-передбачуваних умовах, що потребує застосування нових підло-дів та прогнозування. Відповідальність за розвиток професій-ного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: – Кореквізити: Соціальна відповідальність у маркетингу, Стратегічний маркетинг
Короткий зміст навчальної програми: Маркетинговий менеджмент: сутність, актуальність і необхідність впровадження в умовах ринкової економіки. Процес маркетингового менеджменту. Маркетингове стратегічне планування. Стратегії маркетингу. Система маркетингового планування. Організація маркетингового менеджменту. Контролювання маркетингової діяльності підприємства. Етика в маркетинговій діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): розв’язування аналітичних задач, розгляд ситуаційних вправ, усне опитування. Підсумковий контроль (70%), екзамен – письмова (60%) та усна (10%) компоненти.
Рекомендована література: 1. Крикавський Є.В., Дейнега І.О., Дейнега О.В., Лорві І.Ф. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 308 с. 2. Бондаренко В.М., Поліщук І.І., Шарко В.В. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник. Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. 224 с. 3. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент:Навч.-метод. посібник для самост. вивч.дисц. Київ: КНЕУ, 2015. 100 с. 4. Лепейко Т.І., Колик А.В., Кінас І.О. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник. Харків: Видавництво ХНЕУ, 2012. 103 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).