Рекламний менеджмент

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.O.003
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: д.е.н. доц. Олена Бочко к.е.н., доц. Назар Глинський
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. - Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності. - Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами. - Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними. - Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу - Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів. - Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання - Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. - Знати та розуміти важливість соціальної відповідальності за прийняті рішення, дотримуватись морально-культурних цінностей. - Вміти визначати цільову аудиторію заходів просування, формувати та реалізувати медіа-кампанії на принципах омніканальності, визначати їхні проміжні та підсумкові результати. - Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обгрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. - Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. - Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди - Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізити: Рекламний менеджмент (rehcjdbq ghjtrn) Стратегічний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Сутність рекламного менеджменту. Еволюція реклами. Типологія реклами. Організація рекламної діяльності. Психологічні основи рекламного менеджменту. Рекламна творчість (креатив). Вибір засобів розповсюдження реклами. Медіапланування. Інтегровані маркетингові комунікації на місці продажу. Корпоративна реклама як засіб формування іміджу підприємства. Рекламні дослідження.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування. Підсумковий контроль (70 %, екзамен): семестровий контроль.
Рекомендована література: 1. Глинський Н.Ю. Електронний навчально-методичний комплекс «Рекламний менеджмент» / Н.Ю. Глинський, Л.А. Мороз [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=11392. 2. Рекламний менеджмент: Конспект лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл.: Л.А. Мороз, Н.Ю. Глинський, О.Б. Гірна. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2018. – 96 с. 3. Рекламний менеджмент: Методичні вказівки до контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл.: Л.А. Мороз, Н.Ю. Глинський, О.Я. Кобилюх. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014. – 16 с. 4. Рекламний менеджмент: Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл. Л.А. Мороз, Н.Ю. Глинський, О.Б. Гірна. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2020. – 84 с. 5. Розроблення рекламної стратегії підприємства: Методичні вказівки до курсової роботи для студентів усіх форми навчання спеціальності 7.03050701, 8.03050701 «Маркетинг» / Укл.: Л.А. Мороз, Н.С. Косар, Н.Ю. Глинський. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2021. – 22 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Рекламний менеджмент (курсовий проект)

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Людмила Мороз к.е.н., доц. Назар Глинський
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. - Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності. - Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами. - Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними. - Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу - Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів. - Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. - Знати та розуміти важливість соціальної відповідальності за прийняті рішення, дотримуватись морально-культурних цінностей. - Вміти визначати цільову аудиторію заходів просування, формувати та реалізувати медіа-кампанії на принципах омніканальності, визначати їхні проміжні та підсумкові результати. - Формувати інформаційні вхідні та вихідні потоки з використанням мережі інтернет. - Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обгрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. - Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. - Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди - Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізити: Рекламний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи рекламного менеджменту. Сутність, задачі та функції реклами. Класифікаційні ознаки реклами. Законодавча база рекламної діяльності в Україні. Організація рекламної діяльності на підприємстві. Аналіз маркетингової ситуації. Планування рекламної діяльності на підприємстві. Загальна та маркетингова характеристика підприємства. Характеристика товару (діяльності) та визначення цілей майбутньої рекламної компанії. Визначення цільової аудиторії і розроблення концепції пропозиції. Розробка рекламної компанії та оцінка її ефективності. Вибір засобів розповсюдження реклами. Напрями організації рекламної діяльності на підприємстві, пропозиції щодо побудови рекламного звернення. Складання графіка рекламної кампанії, визначення рекламного бюджету і попередня оцінка ефективності реклами
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%, залік): виконання і захист курсового проекту.
Рекомендована література: 1. Глинський Н.Ю. Електронний навчально-методичний комплекс «Рекламний менеджмент» / Н.Ю. Глинський, Л.А. Мороз [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=11392. 2. Рекламний менеджмент: Конспект лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл.: Л.А. Мороз, Н.Ю. Глинський, О.Б. Гірна. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2018. – 96 с. 3. Рекламний менеджмент: Методичні вказівки до контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл.: Л.А. Мороз, Н.Ю. Глинський, О.Я. Кобилюх. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014. – 16 с. 4. Рекламний менеджмент: Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл. Л.А. Мороз, Н.Ю. Глинський, О.Б. Гірна. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2020. – 84 с. 5. Розроблення рекламної стратегії підприємства: Методичні вказівки до курсової роботи для студентів усіх форми навчання спеціальності 7.03050701, 8.03050701 «Маркетинг» / Укл.: Л.А. Мороз, Н.С. Косар, Н.Ю. Глинський. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2021. – 22 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).