Фінансовий менеджмент

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.O.005
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: д.е.н., проф. Мних Ольга Богданівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення. Уміти демонструвати поглиблені знання методичного інструментарію оцінювання маркетингових рішень, їх впливу на фінансові показники логістичної діяльності підприємства та його ринкові позиції. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Логістичний менеджмент. Медіа-планування. Маркетингова політика розподілу. Управління проектами. Управління маркою. Управління асортиментом.
Короткий зміст навчальної програми: Система забезпечення фінансового менеджменту. Оцінка вартості грошей в часі у системі фінансового менеджменту. Управління активами. Управління прибутком. Вартість і оптимізація структури капіталу. Управління інвестиціями. Управління фінансовими ризиками. Аналіз фінансових звітів. Фінансове прогнозування та планування на підприємстві. Антикризове фінансове управління на підприємстві.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100): виконання та захист лабораторних робіт (40%); виконання та захист практичних робіт (20%); виконання та захист контрольних робіт (20%) контрольне тестування (20%).
Рекомендована література: 1. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / [Васьківська К. В., Сич О. А.] . – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. – 236 с. 2. Момот Т.В. Фінансовий менеджмент /Момот Т.В. та ін.:К.- Центр учбової літератури.- 2011.-712с. 3. Брігхем, Є. Ф. Основи фінансового менеджменту / Є. Ф. Брігхем. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 560 с.