Інформаційне та комп'ютерне забезпечення маркетингової діяльності

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.M.018
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: Похильченко О.А., кандидат економічних наук, доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - уміти збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення; - знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні інформаційні технології; - уміти планувати, організовувати та проводити різноманітні інформаційно-комунікативні компанії, складати медіа-плани та медіа-карти, створювати концепцію представлення підприємства у медіа-просторі, проводити медіа-розрахунки, визначати проміжні та підсумкові результати медіа компанії; - планувати діяльність підприємства в інформаційному просторі; - уміти зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, а також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців; - уміти приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування; - здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: - • Кореквізит: -
Короткий зміст навчальної програми: Інформація в управлінні маркетинговою діяльністю. Системи інформаційного забезпечення маркетингової діяльності. Організування збору і нагромадження маркетингової інформації. Організаційно-технічні аспекти обробки маркетингової інформації на підприємстві. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень. Сучасні програмні продукти в управлінні маркетинговою діяльністю. Особливості використання інформаційних ресурсів глобальної мережі Іnternet в маркетинговій діяльності. Локальні та регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях. Інформаційна безпека маркетингової діяльності.
Методи та критерії оцінювання: – поточний контроль (100%): виконання і захист лабораторних робіт (20 %), виконання і захист контрольної роботи (20 %), комп'ютерне тестування (60 %).
Рекомендована література: 1. Вітлінський В.В., Терещенко Т.О., Савіна С.С. Економіко-математичні методи та моделі: оптимізація: навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2016. 303 с. 2. Інформаційні технології в бізнесі: навч. посібник, частина 1 / за заг. ред. І.Б. Шевчук. Львів, 2020. 455 с. 3. Маркетингова інформація: підручник / Є.В. Крикавський та ін. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 416 с. 4. Крикавський Є.В., Дейнега І.О., Дейнега О.В., Лорві І.Ф. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 380 с. 5. Палеха Ю.І., Горбань Ю.І. Інформаційний бізнес: підручник. Київ: Видавництво Ліра_К, 2019. 492 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).