Маркетингове консультування

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.028
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Гринів Н.Т.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати: закономірності організування та надання консультаційних послуг в управлінні, напрямки та методи оцінювання результативності консультування, основи організації консалтингових послуг, способи здійснення діагностики організацій, основи організації проектування і розробки консультаційних рекомендацій щодо організаційного розвитку, умови контракту на консультування та формування цих угод, стратегії консультаційної фірми, основи організації консалтингових послуг. - уміти: аналізувати пропозиції консультантів (консультаційної фірми), складати технічне завдання консультанту, формулювати пропозицію консультанта, знаходити оптимальні рішення сформульованих проблем в заздалегідь встановлені терміни, організовувати впровадження пропозицій, оцінювати запропоновані консультантами рекомендації та результати рішення проблем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: маркетинг, маркетинг послуг, маркетингові дослідження. - кореквізити: кон’юнктура товарних ринків, методологія наукових досліджень в маркетингу, управління проектами.
Короткий зміст навчальної програми: Інститут консультування та ринок маркетингових консалтингових послуг. Технологія консультаційного процесу. Методологія процесу маркетингового консультування. Основи організування та функціонування маркетингових консалтингових фірм. Маркетинг консалтингових послуг. Якість та результативність консультаційного процесу. Коучинг як модель маркетингового консультування.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): розв’язування задач, усне опитування - Підсумковий контроль (70%, standings): семестровий контроль.
Рекомендована література: 1. Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. М.: Дело, 2008. 248 с. 2. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація): навч. посіб. за ред. д.е.н., проф., акад. НАПН України А.А. Мазаракі. К.: КНЕУ, 2010. 3. Зильберман М. Консалтинг: методы и технологии. СПб.: Питер, 2006. 432 с. 4. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб пособие / Под ред. А.А. Лудченко. К.: О-во «Знання», КОО, 2000. 114 с. 5. Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування у маркетингу. К.: Центр навч. Літератури, 2005. 160 с. 6. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: навч. посібник. Київ: Видавництво «Центр учбової літератури», 2007. 254 с.