Конкурентоспроможність підприємств

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.M.012
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Таранський Ігор Петрович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати теорію та практику управління конкурентоспроможністю підприємства. Знати джерела і фактори формування конкурентних переваг; прикладний інструментарій управління потенціалом підприємства, його конкурентоспроможністю і вартістю. Вміти ідентифікувати всі види конкурентних переваг, якими володіє підприємство, визначати ті, що мають бути досягнутими в майбутньому для поліпшення його конкурентоспроможності. Вміти економічно обґрунтовувати та конкретизувати функції управління конкурентоспроможністю підприємства. Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта. Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: - кореквізити: -
Короткий зміст навчальної програми: Сучасні теорії конкуренції. Державне регулювання конкуренції. Діагностика конкурентного середовища підприємства. Визначення потенціалу конкурентоспроможності підприємства та його складових. Формування конкурентних переваг підприємства. Методи забезпечення конкурентних переваг підприємства. Технологія забезпечення конкурентних переваг підприємства. Особливості управління конкурентоспроможністю продукції. Управління конкурентоспроможністю підприємства. Соціальна відповідальність і конкурентоспроможність підприємства. Розроблення і реалізація програм підвищення конкурентоспроможності підприємства. Оцінювання ефективності сучасних моделей управління конкурентоспроможністю підприємства.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (50%): робота на практичних заняттях, усне опитування, виконання та захист контрольної роботи. Підсумковий контроль (70 %, залік): семестровий контроль.
Рекомендована література: 1. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Підручник/ Ю. Б. Іванов, М. О. Кизим, О. М. Тищенко, О. Ю. Іванова, О. В. Ревенко , Т. М. Чечетова-Терашвілі. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2010. 320 с. 2. Управління конкурентоспроможністю підприємства : посібник. КНЕУ імені Вадима Гетьмана. URL.: https://posibniki.com.ua/catalog-upravlinnya-konkurentospromozhnistyu-pidpriemstva---klimenko-sm 3. Цибульська Е.І. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. для студентів, які навчаються за спец. 051 – Економіка / Е. І. Цибульська ; Нар. укр. акад. – Харків : Вид-во НУА, 2018. – 320 с. 4. Романюк Л.М. Конкурентоспроможність підприємства: Посібник до вивчення дисципліни 8.03050401 – Кіровоград: КНТУ – 2014 – 152 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).