Операційні дослідження та економетрика

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.M.019
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Леонова С.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: основні економетричні методи та методи дослідження операцій, вільно орієнтуватися в прикладних математичних розробках, що відносяться до їх галузі; володіти здатністю до діагностування маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування. Уміти: використовувати у своїй діяльності відповідні економетричні методи і моделі; здійснювати оцінку адекватності математичних моделей; встановлювати межі їх застосування, правильно інтерпретувати зроблені висновки у термінах власної спеціальності; застосовувати економетричні методи та методи дослідження операцій для аналізу прикладних систем та формалізації проблем, які в них виникають; вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: - - кореквізити: -
Короткий зміст навчальної програми: Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки. Принципи побудови економетричних моделей. Лінійні моделі множинної регресії. Узагальнені економетричні моделі. Економетричні моделі динаміки. Оптимізаційні економіко-математичні моделі. Теорія ігор. Експертні методи у маркетингових дослідженнях. Теорія мережевого моделювання. Теорія масового обслуговування. Імітаційне моделювання в управлінні маркетинговою діяльністю.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (70%) Підсумковий контроль (30%)
Рекомендована література: 1. Волонтир Л.О, Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Чіков І.А..Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькій діяльності: Навчальний посібник. – Вінниця: ВНАУ, 2020 – 404 с 2. Математичні моделі в маркетингу та менеджменті: Навчальний посібник/ Укладачі: Гамалій В.Ф., Сотніков В.С., Вишневська В.А., Жовновач Р.І., Загреба М.М. – Кропивницький, 2017. – 136 с. 3.Вітлінський В. В. Економіко-математичні методи та моделі: оптимізація: Навч. посібник / Вітлінський В. В., Терещенко Т. О., Савіна С. С. - К. : КНЕУ, 2016. - 303 с. 4. Григорків В.С., Григорків М.В. Оптимізаційні методи та моделі : підручник – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 400 с. 5. Економіко-математичні методи та моделі: Навч. посібник. / За заг. ред. В.М. Мацкул - Одеса: ОНЕУ, 2018.- 404 с. 6. Вовк В.М. Оптимізаційні методи і моделі : навч. посібник / В.М. Вовк, Л.М. Зомчак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 360 с. 7. Прикладна економетрика: навч. посіб.: у двох частинах. Частина 2: [Електронне видання] / Л. С. Гур'янова, Т. С. Клебанова, С. В. Прокопович та ін. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 252 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).