Логістичні системи

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.037
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Чорнописька Н.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. • Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації. • Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними. • Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання. • Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. • Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення. • Розробляти стратегічні, оперативні та поточні плани логістичної діяльності підприємства. • Уміти демонструвати поглиблені знання методичного інструментарію оцінювання маркетингових рішень, їх впливу на фінансові показники логістичної діяльності підприємства та його ринкові позиції • Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обгрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються • Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. • Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди • Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізити: логістичний менеджмент, соціальна відповідальність у маркетингу • Кореквізити: логістичні системи (КП).
Короткий зміст навчальної програми: Методологічні основи аналізу та синтезу логістичних систем. Життєвий цикл логістичних систем. Визначення та гармонізація потужностей логістичної системи. Логістична інфраструктура. Особливості організування внутрішньовиробничих логістичних систем. Ланцюги поставок та логістичні мережі. Глобальні логістичні системи.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): розгляд ситуаційних вправ, практикуми, лабораторні роботи. • Підсумковий контроль (60%, екзамен): тестування.
Рекомендована література: 1. Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістичні системи: підручник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 288 с. 2. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник. – К., Кондор, 2006. – 340 с. 3. Крикавський Є. Логістика та управління ланцюгами поставок: Підручник / Є. Крикавський, О. Похильченко, М. Фертч. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 848 с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Логістичні системи (курсовий проект)

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.038
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Чорнописька Н.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. • Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації. • Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами. • Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними. • Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання. • Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. • Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення. • Розробляти стратегічні, оперативні та поточні плани логістичної діяльності підприємства. • Уміти демонструвати поглиблені знання методичного інструментарію оцінювання маркетингових рішень, їх впливу на фінансові показники логістичної діяльності підприємства та його ринкові позиції • Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обгрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються • Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. • Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди • Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: • Кореквізит: логістичні системи
Короткий зміст навчальної програми: Дослідження логістичної інфраструктури та вибір місця розміщення логістичного центру. Характеристика логістичної системи центру. Розрахунок загальної площі центру. Розрахунок кількості каналів обслуговування. Проект логістичного центру. Розрахунок потреби у транспортно-вантажній техніці для внутріскладських переміщень. Розрахунок основних показників роботи логістичного центру. Висновки і рекомендації.
Методи та критерії оцінювання: • Підсумковий контроль (100%, залік): семестровий контроль.
Рекомендована література: 1. Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістичні системи: підручник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 288 с. – (Серія «Світ маркетингу і логістики». – Вип.15 2. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник. – К., Кондор, 2006. – 340 с. 3. Крикавський Є. Логістика та управління ланцюгами поставок: Підручник / Є. Крикавський, О. Похильченко, М. Фертч. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 848 с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).