Маркетингова політика розподілу

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.O.009
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доцент Косар Наталія Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. Знати та розуміти актуальні теоретико-практичні підходи до організації маркетингової політики розподілу та формування оптимальних каналів розподілу товарів. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обгрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Соціальна відповідальність у маркетингу, Логістичний менеджмент, Стратегічний маркетинг, Фінансовий менеджмент Кореквізити: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи, Виконання і захист магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Сутність і значення маркетингової політики розподілу. Товарний рух і механізми використання каналів розподілу. Розподіл на підприємстві. Державна закупівля і державне замовлення. Гуртові посередники у каналах розподілу товарів. Роздрібні посередники у каналах розподілу товарів. Вибір оптимального каналу розподілу продукції. Конкуренція та конфлікти у каналах розподілу товарів. Управління товарорухом і маркетингова логістика. Прямий і інтерактивний маркетинг.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): розв’язування тестових завдань та аналітичних задач, розгляд ситуаційних вправ, усне опитування. Підсумковий контроль (70%), екзамен – письмова (55%) та усна (15%) компоненти.
Рекомендована література: 1. Котлер Ф. Основи маркетингу / Ф. Котлер, Г. Армстронг. – К.: Диалектика. – 2020. – 880 с. 2. Крикавський Є.В. Маркетингова політика розподілу: навч. посібник / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, А. Чубала. – 2-ге вид. зі змінами. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 260 с. 3. Крикавський Є. Логістика для економістів: Підручник / Є. Крикавський. – 2-ге вид. випр. і доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 476 с. 4. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник / Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай; за ред. Л.А. Мороз. – 5-те вид., онов. - Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. – 232 с. 5. Олексенко Л.В. Маркетингова політика розподілу: навчальний посібник / Л.В. Олексенко. – К.: Видавництво Ліра-К, 2018. – 468 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).