Прямий маркетинг

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.029
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Балик У.О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. Вміти здійснювати заходи з системної оптимізації діяльності підприємства у сфері обслуговування клієнтів. Знати сучасні концепції та технології комплексного обслуговування споживачів із використанням критеріїв системної оптимізації роботи ринкового суб’єкта. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обгрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Соціальна відповідальність у маркетингу; Рекламний менеджмент; Стратегічний маркетинг; Маркетингове консультування. Кореквізити: Маркетинг професійних послуг (КП).
Короткий зміст навчальної програми: Прямий маркетинг як елемент комплексу маркетингових комунікацій. Переваги та недоліки інформаційних засобів прямого маркетингу. Прямий маркетинг на ринку зв'язку. Прямий маркетинг в індустрії бізнесу. Нові технології продаж і вибір оптимальних носіїв реклами. Прямий маркетинг товарів виробничого призначення. Принципи планування програм лояльності.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100): виконання та захист лабораторних робіт (60%); виконання та захист індивідуальної контрольної роботи (20%); контрольне тестування (20%).
Рекомендована література: 1. Ансофф И. Стратегическое управление. –М.: Экономика, 2019. 2. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: підручник – К.: КНЕУ, 2018. – 268 с. 3. Голубков Е.П. Основы маркетинга: учебник. – М.: Издательство "Финпресс", 2019. – 656 с. 4. Диксон П. Управление маркетингом / пер. с англ. – М.: ЗАО "Издательство Бином", 2018. – 560 с. 5. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: учебное пособие / пер. снем. А.М. Макарова; под ред. И.С. Минко. – М.: Высш. шк., 2015. – 255 с. 6. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 3-е издание / пер. с англ. под ред. Ю.Н.Каптуревського. – СПб.: Питер, 2016. 7. Ковальков Ю.А., Дмитриев О.Н. Єффективные технологии маркетинга. – М.: Машиностроение, 2014. 8. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / пер. с англ. под ред. О.А. Третьяк, Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. – СПб: издательство "Питер", 2019.