Управління проектами

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.025
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Гайванович Наталія Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності. – вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації. – вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними. – використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу – розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. – керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання. – формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. – збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення. – вміти демонструвати поглиблені знання теоретичних та методичних основ розроблення комплексного механізму реалізації маркетингових проектів. – вміти визначати цільову аудиторію заходів просування, формувати та реалізувати медіа-кампанії на принципах омніканальності, визначати їхні проміжні та підсумкові результати. – зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обгрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. – прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. – відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди – здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Соціальна відповідальність у маркетингу Маркетинговий менеджмент Рекламний менеджмент Фінансовий менеджмент Кореквізити: Управління проектами (КР) Товарна інноваційна політика Медіа-планування
Короткий зміст навчальної програми: Управління проектами в системі менеджменту організації. Обгрунтування доцільності проекту. Загальні підходи до планування і контролю проектів. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету. Контролювання виконання проекту. Управління ризиками в проектах. Управління якістю проектів. Управління персоналом у проектах.
Методи та критерії оцінювання: Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): виконання та захист лабораторних робіт; виконання практичних завдань; виконання та захист індивідуальної контрольних робіт (тільки для ЗФН). Підсумковий контроль (70%): екзамен: контрольне тестування та усна компонента.
Рекомендована література: 1. Мередит Дж. Управление проектами / Дж.Мередит, С.Мантел: 8-е изд. – СПб.: Питер, 2014. – 640 с. 2. Петрович Й.М., Новаківський І.І. Управління інноваційними проектами: навч.посібник / Й.М. Петрович, І.І. Новаківський: навч. посібник; за заг. ред. Й.М. Петровича. – Львів.: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 316 с. 3. Козик В.В.. Практикум з управління проектами / В.В.Козик, І.Є.Тимчишин: Навч. посібник. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 180 с. 4. Lock D. Project Management (10th ed.) / D. Lock. – Taylor and Francis, 2020. – 574 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Управління проектами (курсовий проект)

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.026
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Лихолат Світлана Михайлівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення. Вміти демонструвати поглиблені знання теоретичних та методичних основ розроблення комплексного механізму реалізації маркетингових проектів. Вміти визначати цільову аудиторію заходів просування, формувати та реалізувати медіа-кампанії на принципах омніканальності, визначати їхні проміжні та підсумкові результати. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обгрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди. Здатність до подальшого навчання, яке значною міроює автономним та самостійним.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Управління проектами
Короткий зміст навчальної програми: Зміст. Вступ. Загальна характеристика проєкту. Організаційна структура проєкту. Структуризація проєкту. Часове планування проєкту. Управління ризиками. Управління якістю проєкту. Висновки. Список використаних джерел. Додатки.
Методи та критерії оцінювання: Максимальна кількість балів за виконання курсової роботи - 100, які можливо набрати за результатами написання курсової роботи (до 70 балів) та її обов’язкового публічного захисту (до 30 балів).
Рекомендована література: 1. Мередит Дж. Управление проєктами / Дж.Мередит, С.Мантел: 8-е изд. – СПб.: Питер, 2014. – 640 с. 2. Афанасьєв М.В. Управління проєктами / М.В.Афанасьєв, І.В Гонтарева: Навчально-методичний посібник. – Харків: ВД «Інжек», 2007. – 272с. 3. Бабаєв В.М. Управління проєктами / В.М.Бабаєв: Навч. посібник. Харків: ХНАМГ, 2006. – 244 с. 4. Батенко Л.П. Управління проєктами / Л.П.Батенко, О.А.Загородніх, В.В.Ліщинська: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 231с. 5. Кобиляцький Л.С. Управління проєктами / Л.С. Кобиляцький: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 200 с. 6. Приймак В.К. Управління проєктами / В.К.Приймак: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011.– 420с. 7. Тарасенко Л.М. Управління проєктами / Л.М.Тарасенко: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 280с. 8. Ткаченко В.А. Управління проєктами / В.А. Ткаченко: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2007. – 224с. 9. Бланк І.О. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник.-К.: Ельга, 2008.-724 с. 10. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Пер. З англ.- К.: Молодь, 1997.-1000 с. 11. Федоренко В. Инвестиционное кредитование и количественная оценка риска реализации проєкта / В.Федоренко, А.Мажуга // Экономика Украины.-2005.-№ 12.- С. 34-40. 12. Козик В.В.. Практикум з управлінні проєктами / В.В.Козик, І.Є.Тимчишин: Навч. посібник. – Львів.: Вид-во «ЛП», 2012. – 180 с. 13. Приймак В.К. Управління проєктами. Практикум / В.К.Приймак : Навч. посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 292с. 14. Крувшиц Л., Шефер Д., Шваке М. Финансирование и инвестициии. Сборник задач и решений / Пер. С нем. Под общ. Ред З.А.Сабова и А.Л.Дмитриева.-СПб:Питер, 2001.-320 с. 15. Федоренко В. Инвестиционное кредитование и количественная оценка риска реализации проєкта / В.Федоренко, А.Мажуга // Экономика Украины.-2005.-№ 12.- С. 34-40. 16. Рач В. А. Управління проєктами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб. / В.А. Рач, О.В. Россошанська, О.М. Медведєва; за ред. В.А.Рача. – К.: «К.І.С.», 2010. – 276 с. [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.rgd.org.ua/resources/publications_list/dosvid/Project_Management_Handbook_2010_UKR.pdf