Економіко-математичні методи і моделі у маркетингу

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.M.017
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Леонова С.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: основні економіко-математичні методи і моделі, які використовуються при аналізі систем маркетингу; вільно орієнтуватися в прикладних математичних розробках, що відносяться до їх галузі; мати здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в сфері маркетингу в професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Уміти: використовувати у своїй діяльності відповідні економіко-математичні методи і моделі встановлювати межі їх застосування, правильно інтерпретувати отримані результати у термінах маркетингу; планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності; вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними; розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: - - кореквізити: -
Короткий зміст навчальної програми: Математичні моделі систем маркетингу: класифікація, методологія моделювання. Принципи побудови економетричних моделей і можливості їх використання для вирішення завдань маркетингу. Моделювання процесів з використанням моделей множинної регресії. Методи портфельної оптимізації систем маркетингу. Проектування систем маркетингу. Мережеві графіки проектів: аналіз методом критичного шляху. Методи планування тимчасових і ресурсних показників.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (70%) Підсумковий контроль (30%)
Рекомендована література: 1.Математичні моделі в маркетингу та менеджменті: Навчальний посібник/ Укладачі: Гамалій В.Ф., Сотніков В.С., Вишневська В.А., Жовновач Р.І., Загреба М.М. – Кропивницький, 2017. – 136 с. 2. Вітлінський В. В. Економіко-математичні методи та моделі: оптимізація: Навч. посібник / Вітлінський В. В., Терещенко Т. О., Савіна С. С. - К. : КНЕУ, 2016. - 303 с. 3. Економіко-математичне моделювання: Навч. посібник / [Р.В. Фещур, В.П. Кічор, І.Я. Олексів та ін.]. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. – 340 с. 4. Економіко-математичне моделювання: Навч. посібник / За ред. О. Т. Іващука. – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. – 704 с. 5. Економіко-математичні методи та моделі: Навч. посібник. / За заг. ред. В.М. Мацкул - Одеса: ОНЕУ, 2018.- 404 с. 6. Вовк В.М. Оптимізаційні методи і моделі : навч. посібник / В.М. Вовк, Л.М. Зомчак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 360 с. 7. Дацко М.В. Оптимізаційні методи і моделі : Практикум. / В.Б. Антонів, М.В. Дацко. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 116 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).