Медіа-планування

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.023
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доцент Наталія Мащак
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення. Вміти демонструвати поглиблені знання теоретичних та методичних основ розроблення комплексного механізму реалізації маркетингових проектів. Вміти визначати цільову аудиторію заходів просування, формувати та реалізувати медіа-кампанії на принципах омніканальності, визначати їхні проміжні та підсумкові результати. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Використання іноземних мов у професійній діяльності. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Соціальна відповідальність у маркетингу. Маркетинговий менеджмент. Рекламний менеджмент. Стратегічний маркетинг. Фінансовий менеджмент. Управління проектами.
Короткий зміст навчальної програми: Передбачає надання студентам знань про сутність і особливості медіа-планування, формування та розвиток інструментальних компетенцій щодо інформаційних процесів в медіа, освоєння теоретичних та практичних основ медіа-планування.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування. Підсумковий контроль (70 %, іспит): семестровий контроль.
Рекомендована література: 1. Мащак Н.М., Донець Д.М. Електронний навчально-методичний комплекс «Медіа-планування» / Мащак Н.М., Донець Д.М. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://195.22.112.13/course/view.php?id=152 2. Медіа-планування: Конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти з спеціальності 075 «Маркетинг» усіх форм навчання / Укл. Мащак Н.М., Донець Д.М. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. 3. Медіа-планування: Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти з спеціальності 075 «Маркетинг» усіх форм навчання / Укл. Мащак Н.М., Донець Д.М. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. Базова рекомендована література 1. Котлер Ф. Стратегічний маркетинг для навчальних закладів / Ф. Котлер, Ф.А. Фокс Карен. – УАМ.: Вид-во Хімджест, 2011. – 564 с. 2. Крикавський Є.В. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник / Є.В. Крикавський, І.О. Дейнега, О.В. Дейнега, І.Ф. Лорві. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 380 с. 3. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник / Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай; за ред. Л.А. Мороз. – 5-те вид., онов.-Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010.-232 с. 4. Бузин В. Н. Медиапланирование. Теория и практика / В. Бузин, Т. Бузина. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 495 с. 5. Партико З.В. Теорія масової інформації та комунікації: Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2008. 6. Ромат Є.В. Основи реклами: Навч. пос. - К .: Студцентр, 2006. - 864 с. 7. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. (2017). Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital Marketing. New York, United States. 8. Sissors J., Baron B. (2010). Advertising Media Planning. McGraw Hill Publishsing. 9. Щепилов К.В. Медиаисследования и медиапланирование / К.В. Щепилов. – М.: «РИП-холдинг», 2005. – 800 с.