Логістика електронної торгівлі

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.E.036
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Довгунь Оксана Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН 1. Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. ПРН 4. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації. ПРН 6. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними. ПРН 14. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. ПРН 15. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення. ПРНС 7. Розробляти стратегічні, оперативні та поточні плани логістичної діяльності підприємства. ПРНС 8. Уміти демонструвати поглиблені знання методичного інструментарію оцінювання маркетингових рішень, їх впливу на фінансові показники логістичної діяльності підприємства та його ринкові позиції. КОМ1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обгрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. КОМ2. Використання іноземних мов у професійній діяльності. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових непередбачуваних ситуацій та приймати оперативні рішення АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність подальшого навчання з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Маркетинговий менеджмент • Логістичний менеджмент кореквізити: • Маркетингова політика розподілу
Короткий зміст навчальної програми: Сутність та значення електронної торгівлі. Тенденції розвитку логістичних послуг для електронної торгівлі в Україні та за кордоном: західні логістичні оператори, складські приміщення, розширення спектру послуг. Основні стратегії та їх реалізація в логістичному обслуговуванні. Логістика, як інструмент забезпечення ефективності управління та рентабельності електронної комерції. Правові аспекти логістики електронної комерції. Компанії, які пропонують логістичні послуги для електронної комерції: досвід діяльності логістичних операторів. Перспективи логістики електронної торгівлі.
Методи та критерії оцінювання: • приктичні роботи, усне опитування (20%), лабораторні роботи (20%) • підсумковий контроль (50 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (10%)
Рекомендована література: 1. Логістика електронної торгівлі. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» спеціалізації «Маркетингова логістика» / Укл.: Чорнописька Н.В., Довгунь О.С. - Львів: НУ «Львівська політехніка», 2018. – 20 с. 2. «Логістика електронної торгівлі». Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» спеціалізації «Маркетингова логістика» / Укл.: Чорнописька Н.В., Довгунь О.С. - Львів: НУ «Львівська політехніка», 2018. – 20 с. 3. Крикавський Є.В. Логістика для економістів: підручник / Є.В. Крикавський. – 2-ге вид., випр. і доп. - Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка». – 2014. - 476 С. – (Серія «Світ маркетингу і логістики». – Вип.9). 4. Маркетингові дослідження: підручник / Н. С. Косар, О. Б. Мних, Є. В. Крикавський, С. В. Леонова. Львів: Видавництво Львівської політехніки. - 2018. – 460с. 5. Шандрівська О.Є. Логістичний менеджмент. Теоретичні основи: навчально-методичний посібник/ О.Є. Шандрівська. В.В. Кузяк. Н.І. Хтей; за ред.. Є.В. Крикавського/ - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. -192 С. 6. Чухрай Наталія. Логістичне обслуговування: Підручник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 292 с. 7. Партнерські відносини на ринку В2В та B2С: [монографія] / Є. Крикавський, З. Люльчак, Я.Циран, І.Петецький. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 232 с. - (Серія «Світ маркетингу і логістики». – Вип.11). 8. Вайнерчук Г. Вони всіх зробили! Як великі підприємці побудували свої імперії і як повторити їхній успіх /Гарі Вайнерчук; пер. з англ. І.Возняка. – Х.: Віват, 2019. – 288 с. – (Серія «Бізнес»). 9. Dovhun О. Preconditions for responsible marketing of SMEs on the national market of clothing / Y. Krykavskyy, O.Dovhun // Przedsiebiorczosc i Zarzadzanie: Nauka dla praktyki gospodarczej i samorzadowej. Aplikacyjne walory teorii i instrumentow zarzadzania – Tom 18, Zeszyt 3, Czesc II. – 2017. - S. 67–75. – Access mode: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-3-2.pdf 10. Омельченко О. В. Розвиток міжнародної логістики в умовах електронізації світової економіки: дисер. на здобуття наук. ступеня к.е.н. за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – Вінниця. – 2015.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).