Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 7.075.01.O.021
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: Всі викладачі кафедри маркетингу і логістики, які мають науковий ступінь
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу; • вміти адаптувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта; • планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності; • вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації; • вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними; • вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта; • розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень; • обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів; • використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта; • здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм; • збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення; • знати та розуміти важливість соціальної відповідальності за прийняті рішення, дотримуватись морально-культурних цінностей; • вміти демонструвати поглиблені знання теоретичних та методичних основ розроблення комплексного механізму реалізації маркетингових проектів; • зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються; • використання іноземних мов у професійній діяльності; • прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування; • відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди; • здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Логістичний менеджмент, Маркетинговий менеджмент, Рекламний менеджмент, Стратегічний маркетинг, Фінансовий менеджмент, Соціальна відповідальність у маркетингу, Маркетингова політика розподілу, Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи. Кореквізити: Захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Вступ. Теоретична частина. Аналітична частина. Дослідницька частина. Проектна частина. Висновки. Список використаних джерел. Додатки до магістерської кваліфікаційної роботи (для підтвердження достовірності використаних в роботі інформаційних даних та аргументації висновків).
Методи та критерії оцінювання: • письмова випускна магістерська кваліфікаційна робота оцінюється керівником та рецензентом
Рекомендована література: 1. Балабанова Л., Холод В., Балабанова І. Стратегічний маркетинг: підручник. Київ, 2019. 612 с. 2. Косар Н.С., Мних О.Б., Крикавський Є.В., Леонова С.В. Маркетингові дослідження: підручник. Львів, 2018. 460 с. 3. Крикавський Є., Дейнега І., Дейнега О., Патора Р. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. Львів, 2012. 360 с. 4. Крикавський Є.В., Косар Н.С., Чубала А. Маркетингова політика розподілу: навч. посіб. Львів, 2012. 260 с. 5. Крикавський Є.В., Третьякова Л.І., Косар Н.С., Н.С. Стратегічний маркетинг: навч. посібник. Львів, 2013. 256 с. 6. Ларіна Я.С., Бабічева О.І., Буряк Р.І. Міжнародний маркетинг: підручник. Київ, 2018. 452 с.