Інтелектуальна власність

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.O.6
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., проф. Шпак Н.О., к.е.н., доц. Найчук-Хрущ М.Б.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 1. Мати необхідні для професійної діяльності знання та навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами. РН 6. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали. РН 7. Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських відносин. РН 10.Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну. РН 11. Розуміти сутність соціального виміру глобального економічного розвитку та імплементувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин. ЗН 1.Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. ЗН 2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей. УМ 1. Розв’язання складних задач і проблем, що потребує постійного оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. УМ 2. Провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності К 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. АВ 1.Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. АВ 2. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди. АВ 3.Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: - - кореквізит: Міжнародний стратегічний менеджмент, Міжнародний фінансовий менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Поняття та види інтелектуальної власності; сутність авторського і суміжного права; право промислової власності; патентна інформація, документація і патентні дослідження; ліцензування і передавання технологій; міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності; вартісна оцінка нематеріальних активів і прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль у формі диференційованого заліку за результатами виконання таких видів робіт: тестування (50%), усне опитування (20%), захист лабораторних робіт 20%, захист контрольної роботи (10%)
Рекомендована література: 1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник / В.Д. Базилевич. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2014. — 671 с. 2. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч.посібник. – К.: Либідь, 2002. — 199c 3. Жаров В.О. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності: Захист прав на об’єкти промислової власності. Захист авторських і суміжних прав. Конспект лекцій. – К.: ЗАТ “Інститут інтелектуальної власності”, 2000. – 214с. 4. Залізна Л.В., Пришляк Н.Ю., Шпак Н.О. Вплив трансферу технологій на інноваційний розвиток. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених. -Видавництво Львівської політехніки – 2019, С. 130-131. 5. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування. / [Орлюк О. П. та ін.; за ред. О. П. Орлюк]; Акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. — К.: Лазуріт-Поліграф, 2009. — 239 с. 6. Міжнародний трансфер технологій: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Дідківський М.І. — К.: Знання. - 2011. — 365 с. 7. Найчук-Хрущ М. Б., Волошина А.Ю. Дослідження практики зниження ризиків міжнародного трансферу технологій в умовах загострення конкурентної боротьби // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку, Випуск 2, №. – 2020. – С.189-203. 8. Навчально-методичний посібник для практичних та семінарських занять із дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / Уклад. С. В. Надобко— Харків: ХДАДМ, 2019. – 182 с. 9. Право інтелектуальної власності: Підручник. – Вид. 2, змін. і доп. / О. П. Світличний. – К.: НУБіП України, 2017. – 355 с. 10. Шпак Н.О, Найчук-Хрущ М.Б., Кулик О.І. Аналіз та тенденції розвитку технологічних інновацій в енергетичній галузі України. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), 4,2020 –С. 125–132.