Міжнародний стратегічний менеджмент

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.O.4
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., проф. Олексів І.Б.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 1. Мати необхідні для професійної діяльності знання та навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами. РН 9. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках. РН 12. Визначати геоекономічні стратегії країн та їхні регіональні економічні пріоритети з урахуванням національних економічних інтересів і безпекової компоненти міжнародних економічних відносин у контексті глобальних проблем людства й асиметричності розподілу світових ресурсів. РН 13. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків. ЗН 2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей. К 2. Використання іноземних мов у професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: Менеджмент, макроекономіка, мікроекономіка - кореквізит: Міжнародний фінансовий менеджмент, глобальна економіка, Управління міжнародною конкурентоспроможністю
Короткий зміст навчальної програми: Сутність, особливості та етапи розвитку стратегічного менеджменту; особливості встановлення місії та цілей організації; аналіз оточення та внутрішнього середовища підприємства; особливості розроблення та вибору стратегічних альтернатив; сутність портфельного аналізу підприємства; особливості реалізації стратегії організації; стратегічне контролювання та реалізація стратегії з врахуванням ризику; основні положення оцінювання соціально-економічної ефективності стратегій організацій
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): виконання і захист лабораторних робіт, усне опитування, виконання і захист контрольних робіт (для заочної форми навчання) - підсумковий контроль (70%, екзамен): тестування (50%), усна відповідь (20%)
Рекомендована література: 1. Бутко М.П., Стратегічний менеджмент: навч. посібник / М.П.Бутко, М.Ю.Дітковська, С.М.Задорожна та ін:– К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 376 с. 2. Минцберг Г. Школы стратегий / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел; [пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского]. – СПб. : Питер, 2000. – 336 с. 3. Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс. / Пер. с англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского. – СПб: Издательство «Питер», 2001. – 420с. 4. Олексів І. Б., Мірзоєва Д. Р., Шпак Ю. Н., Срока В. Impact of remittances inflows on trend in country's exchange rate // Education excellence and innovation management: A 2025 Vision to sustain economic development during global challenges : proceedings of the 35th International business information management association conference (IBIMA), 1–2 April 2020 Seville, Spain. – 2020. – C. 3484–3491. 5. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 248 с. 6. Тертичка В.В. Стратегічне управління : підручник / Валерій Тертичка. - Київ : “К.І.С.”, 2017. - 932 с. 7. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: Учебник для вузов/ Пер. с 9-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 390с. 8. Fred R. David Strategic Management: Concepts and Cases- 16th edition, Pearson. , 2017 - р.346 9. Gregory G. Dess, Gerry McNamara and Alan Eisner Strategic Management: Creating Competitive Advantages- 8th edition, Richard D. Irwin, Inc, 2016. – р.288 10. Hill C.W.L. & Jones G.R. Strategic Management: an Integrated Approach, South-Western, Cengage Learning, 2016 – р. 234