Економетрика у міжнародному бізнесі

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.O.2
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., професор Олексів Ігор Богданович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 2. Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах використання різних діагностичних методологій провідних міжнародних організацій РН 3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин. РН 4. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за невизначених умов і вимог. ЗН 2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей. УМ 1. Розв’язання складних задач і проблем, що потребує постійного оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. УМ 2 Провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності К 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. К 2.Використання іноземних мов у професійній діяльності. АВ1.Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Cтатистика. кореквізити: Міжнародний фінансовий менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Предмет, метод і завдання економетрики; основи економетричного моделювання; парна вибіркова лінійна регресія; багатофакторна регресія; методи побудови загальної лінійної моделі; мультиколінеарність; гетероскедастичність; автокореляція; економетричні моделі динаміки; авто - регресивні і дистрибутивно-лагові моделі; моделі розподілу лагу; економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): виконання лабораторних робіт, усне опитування; виконання контрольних робіт (для ЗФН) - підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%)
Рекомендована література: 1. Лук’яненко І.Г. Економетрика: Підручник./ Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. // – К.: Товариство “Знання”, КОО, 2003. – 494c. 2. Лук’яненко І.Г. Динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги. Теорія побудови та практика використання у фінансових дослідженнях: монографія / І.Г.Лук’яненко, Р.Б.Семко.- К.: НаУКМА, 2015. - 248 с. 3. Oleksiv IB, Mirzoeva DR, Shpak Yu. N., Sroka V. Impact of remittances inflows on trend in country's exchange rate // Education excellence and innovation management: A 2025 Vision to sustain economic development during global challenges : proceedings of the 35th International business information management association conference (IBIMA), 1–2 April 2020 Seville, Spain. – 2020. – C. 3484–3491 4. Barrow M. Statistics for Economics, Accounting and Business Studies, 7th Edition, Pearson, 2017 – 168р. 5. Black K. Business Statistics for Contemporary Decision-Making, Wiley, 10th edition, 2019 – 200р. 6. Damodar N. Gujarati Basic Econometrics, Damodar N. Gujarati, 4th edition, 2003 – 346р. 7. Greene W. Econometric Analysis. 8th Edition, Stern School of Business, New York University. Pearson, 2018- 264р.