Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.O.3
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Сай Леся Петрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 2. Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах використання різних діагностичних методологій провідних міжнародних організацій РН 3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин. РН 6.Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали РН 10. Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну. ЗН 1.Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. ЗН 2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей. УМ 1. Розв’язання складних задач і проблем, що потребує постійного оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. УМ 2. Провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності К 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. АВ 1.Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. АВ 2. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • пререквізити: міжнародна економіка, митна справа • кореквізит: бізнес-планування експортно-імпортної діяльності; інфраструктурне обслуговування міжнародної економічної діяльності державне управління митною діяльністю
Короткий зміст навчальної програми: Митна система України; організація митного контролю; характеристика системи митних режимів; митні платежі як інструмент митного регулювання міжнародної економічної діяльності; митна та фактурна вартість товару: сутність і методи визначення; товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності; зовнішньоекономічні контракти в міжнародній діяльності; специфіка митного оформлення окремих видів міжнародної економічної діяльності; митне оформлення та декларування товарів і транспортних засобів; митний контроль і митне оформлення транспортних засобів, які переміщують товари через кордон транзитом; незаконне переміщення предметів через митний кордон; інтегрування митної системи України у світову як інструмент розвитку міжнародної економічної діяльності.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): виконання лабораторних робіт, усне опитування; виконання контрольних робіт (для заочної форми навчання); - підсумковий контроль (70%): письмове опитування (50%), усне опитування (20%).
Рекомендована література: 1. Босак А. О. Митне обслуговування транспортних перевезень : навч. посіб. / А. О. Босак, О. Ю. Григор'єва, О. С. Скибінський та ін. – Львів : Новий світ-2000, 2015. – 476 с 2. Будз, О.Ф. та Шпак, Н.О., Організаційні засади митного обслуговування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Бізнес Інформ, 2018 - 6, с.34-39. 3. Гребельник О. П .Митна справа: навч. посіб. / О. П. Гребельник. – К. : Центр навчальної літератури, 2017. – 400 с. 4. Дубініна А. А. Митна справа: підруч. / А. А. Дубініна. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 320 с. 5. Дорофеєва Л. М. Європейський вектор розвитку української митниці : монографія / Л. М. Дорофеєва. – Дніпро : УМСФ, 2019 - 448 с 6. Закон України „Про єдиний митний тариф” № 2097-ХІІ від 05.02.92р. зі змінами від 08.07.2017 N 3351-IV. 7. Кузьмін О.Є. Митна справа: навч. посібник-практикум / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник, О.Ю.Григор’єв, А.О.Босак, К.О.Дорошкевич, А.В.Тодощук, М.Г.Книш, О.О.Маслак; За заг.ред.проф.О.Є.Кузьміна. – Київ: Каравела, 2014. – 232с. 8. Митний кодекс України вiд 13.03.2012 № 4495 - VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 73-74, ст.590 9. Митне регулювання: Навч.посібник / В.М.Голомовзий, Л.А.Панкова, О.Ю.Григор’єв О.Ю., А.О.Босак, Н.Л.Калиновська, В.Г.Саяпіна. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2018. – 240с. 10. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / К.Ю. Величко, В.О. Козуб, Л.Л. Носач, Л.О. Чернишова, О.І. Печенка. – Харків: Видавництво «Форт», 2017. – 221 с. 11. Сай Л.П Міжнародний менеджмент / Кузьмін О.Є., Кара Н.І., Пшик-Ковальська О.О.// Навчальний посібник.- Львів: Видавництво «Растр -7», 2019. - 202 с. 12. Шершун А.А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів. Навчально-методичний посібник. – Київ, 2017. -330 с. 13. Budz, O. and Budynskyi, R. Factors of impact on the customs service of enterprises’ business projects. European Journal of Economics and Management, 2020 - 6(1), pp. 83-93. 14. Zyuzko, D. A. Customs-Business Partnership: world experience, reflection in the Customs Code of the Eurasion Economic Union/ Journal of Development Economics, vol. 72, pp. 57-89 15. S. Elahi, A. Hasanzadeh. Examining the role of electronic customs in facilitating exports /Journal of Business Research, 43 (2017)- 211р.