Міжнародний фінансовий менеджмент

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.O.5
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., професор Олексів Ігор Богданович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 1. Мати необхідні для професійної діяльності знання та навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами. РН 2. Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах використання різних діагностичних методологій провідних міжнародних організацій РН 3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин. РН 4. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за невизначених умов і вимог. РН 5. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів. РН 9. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках. РН 11. Розуміти сутність соціального виміру глобального економічного розвитку та імплементувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин. РН 12. Визначати геоекономічні стратегії країн та їхні регіональні економічні пріоритети з урахуванням національних економічних інтересів і безпекової компоненти міжнародних економічних відносин у контексті глобальних проблем людства й асиметричності розподілу світових ресурсів. ЗН 1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. ЗН 2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей УМ 1. Розв’язання складних задач і проблем, що потребує постійного оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. К 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. К 2. Використання іноземних мов у професійній діяльності. АВ1.Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Міжнародна економіка; Міжнародний фондовий ринок кореквізити: Міжнародний стратегічний менеджмент, Бізнес-планування експортно-імпортної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Сутність, предмет та принципи міжнародного фінансового менеджменту; правове та податкове середовище міжнародного фінансового менеджменту; основні аспектів оцінювання активів компанії; оцінювання довгострокових цінних паперів; ризики і планування доходності корпорацій; управління оборотним капіталом; управління грошовими коштами та ліквідними цінними паперами; управління дебіторською заборгованістю та товарно-матеріальними запасами; сутність, види та механізм розрахунку простих і складних відсотків.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): виконання лабораторних робіт, усне опитування; виконання контрольних робіт (для заочної форми навчання); - підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%).
Рекомендована література: 1. Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента. –К.: Нике-Центр, Эльга, 2003. – 448 с. 2. Васьківська К.В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб./ Васьківська К.В., Сич О.А. – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017– 236 с. 3. Кнейслер О.В. Фінансовий менеджмент: підручник/ Кнейслер О.В., Квасовський О.Р. та Ніпіаліді О.Ю, за ред. д-ра екон. наук, професора Кнейслер, О.В. – Тернопіль: В-во «Економічна думка», 2018. - 478 с. 4. Кузьмін О.Є. Міжнародний фінансовий менеджмент: Навчальний посібник/ Кузьмін О.Є., Олексів І.Б. Колісник М.В., Івасюк В.В. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 192 с. 5. Олексів І. Б., Мірзоєва Д. Р., Шпак Ю. Н., Срока В. Impact of remittances inflows on trend in country's exchange rate // Education excellence and innovation management: A 2025 Vision to sustain economic development during global challenges : proceedings of the 35th International business information management association conference (IBIMA), 1–2 April 2020 Seville, Spain. – 2020. – C. 3484–3491 6. Островська Г. Фінансовий менеджмент : підруч. / Г. Й. Островська. — Тернопіль, 2016 — 512 с. 7. David K. Eiteman; Arthur I. Stonehill; Michael H Moffett (2019). Multinational Business Finance, 15th Edition.: Pearson. 8. Michael H. Moffett, Arthur I. Stonehill, David K. Eiteman Fundamentals of Multinational Finance, 6th Edition. Pearson , 2018- 220р. 9. Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc Melitz International Finance: Theory and Policy, 11th Edition. Pearson , 2018 -160р. 10. Frederic S., Stanley Eakins Financial Markets and Institutions, 9th Edition. Pearson., 2018- 360р.