Глобальна економіка

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.O.1
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: доктор економічних наук, професор Пирог О.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Мати необхідні для професійної діяльності знання та навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами. РН7. Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських відносин. РН8. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження. РН10. Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну. ЗН 1.Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. ЗН 2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей. УМ 1. Розв’язання складних задач і проблем, що потребує постійного оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. УМ 2. Провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності К 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. АВ1.Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: Міжнародні економічні відносини, Міжнародна економіка, Економіка зарубіжних країн; - кореквізит: Соціальна відповідальність, Глобальні проблеми світового господарства та міжнародних економічних відносин.
Короткий зміст навчальної програми: Становлення та розвиток глобальної економіки. Політекономія глобального економічного циклу. Технологічний ресурс глобального економічного розвитку. Людський ресурс глобальної економіки. Регулятивні інститути глобальної економіки. Конкуренція та лідерство в глобальній економіці.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): виконання лабораторних робіт, усне опитування; виконання контрольних робіт (для заочної форми навчання); виконання індивідуального науково-дослідницького завдання; - підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%).
Рекомендована література: 1. Навчально-методичний комплекс у віртуальному навчальному середовищі НУЛП розміщено за адресою: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=240 2. Глобальна економіка: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, І.В. Литвин. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 300 с. 3. Глобальна економіка: підручник / О.І. Ковтун, П.О. Куцик, Г.І. Башнянин. – Львів: Видавництво ЛКА, 2014. – 704 с. [Електроне видання]. Режим доступу: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Buh_Obliku/Kucik/Docs/K1-2_GlobEko_book.pdf 4. Пирог О.В. Інвестиційні підвалини формування нової економіки в контексті глобалізації // Глобалізація світогосподарського розвитку: CUI BONO?: Монографія / під заг. ред. Н.В. Стукало. – Дніпропетровськ: Інновації, 2013. – 324с. – С. 91-108. 5. Пирог О.В., Катан В.О. Секторна модель розвитку національного господарства України: оцінювання структурних змін (п. 1.1) // Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науковотехнічного розвитку суб?єктів національного господарства: монографія / за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2020. – 520 с. – С. 5-16. 6. Pyroh O., Katan L., Katan V. Stability of Economic Development of Global Cities: Evaluation and Perspectives. Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019) (Khmelnytskyi, Ukraine, 4-6 October 2019). [On line]. https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917628 7. Baten Joerg. A History of the Global Economy. From 1500 to the Present. 2016. [On line]. https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=gmOKCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=global+economy&ots=Bh0G6fORIa&sig=8hEH_RR6vQf0xxF_mZfXSbWJzRs&redir_esc=y#v=onepage&q=global%20economy&f=false 8. Bartley Tim. Rules without Rights. Land, Labor, and Private Authority in the Global Economy. 2018. [On line]. https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=P49HDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=global+economy&ots=Mj8gjEznob&sig=c79yt_Y16CoBcqpsmYVqDvmB38o&redir_esc=y#v=onepage&q=global%20economy&f=false 9. Dunning John H., Lundan Sarianna. Multinational Enterprises and the Global Economy (Second edit.). 2008. [On line]. https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=Hz6S4BGmGxUC&oi=fnd&pg=PR1&dq=global+economy&ots=HT0cOVgEZD&sig=Wh-rhFpmp0CNfmR0cnpRTP7_h8s&redir_esc=y#v=onepage&q=global%20economy&f=true