Глобальні проблеми світового господарства та міжнародних економічних відносин

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.M.15
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., проф. Пирог О.В. (кафедра ММП)
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 1. Мати необхідні для професійної діяльності знання та навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами. РН 8. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження. РН 9. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках. РН 12. Визначати геоекономічні стратегії країн та їхні регіональні економічні пріоритети з урахуванням національних економічних інтересів і безпекової компоненти міжнародних економічних відносин у контексті глобальних проблем людства й асиметричності розподілу світових ресурсів. ЗН 1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. ЗН 2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей (у цій дисципліні – світового господарства та міжнародних економічних відносинах). УМ 1. Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. УМ 2. Провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності. К 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. АВ 1. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: • Глобальна економіка. Кореквізит: • Соціальна відповідальність
Короткий зміст навчальної програми: Загальна характеристика глобальних проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин. Глобальні соціальні проблеми: подолання бідності, голоду та забезпечення якісної освіти, охорони здоров’я. Глобальні економічні проблеми: скорочення нерівності, гідна праця та економічне зростання. Глобальні фінансові проблеми: циклічність криз та фінансові борги (платоспроможність країн). Глобальні екологічні проблеми: забезпечення ресурсами (вода, повітря, енергія), зміна клімату та збереження морських екосистем, екосистем суші. Транснаціональні корпорації в системі світового господарства: проблеми ціноутворення та оподаткування.
Методи та критерії оцінювання: -підсумковий контроль у формі диференційованого заліку за результатами: усного опитування (20%), письмового опитування у формі тестування (50%), захисту лабораторних робіт і контрольної робіт(30%)
Рекомендована література: 1. Глобальна економіка: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, І.В. Литвин. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 300 с. 2. Пирог О.В. Економічний розвиток національного господарства України: особливості та моделі в умовах постіндустріального суспільства: монографія / О.В. Пирог. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 336 c. 3. Глобальна економіка: навчальний посібник: у 2-х частинах. Частина 1. Теоретичні засади глобальних досліджень. / В.В. Липов. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 228 с. [Електронне видання]. Режим доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/18469/1/2017-%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%20%D0%92.pdf 4. Baten Joerg. A History of the Global Economy. From 1500 to the Present. 2016. [On line]. https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=gmOKCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=global+economy&ots=Bh0G6fORIa&sig=8hEH_RR6vQf0xxF_mZfXSbWJzRs&redir_esc=y#v=onepage&q=global%20economy&f=false 5. Mindell A. The Year 1: Global Process Work: Community Creation from Global Problems, Tensions and Myths [On line]. https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=fXaZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=global+problems&ots=Eff_d110pB&sig=-Otqe3bEO-hmIC2OZnKZVOSBFPg&redir_esc=y#v=onepage&q=global%20problems&f=false