Міжнародний трансфер і комерціалізація технологій

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.M.18
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., проф. Шпак Н. О., к.е.н. Найчук-Хрущ М.Б.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Мати необхідні для професійної діяльності знання та навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами. РН 5. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів. РН 10.Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну. РН 14. Презентувати результати власних досліджень шляхом підготовки наукових публікацій і апробацій на наукових заходах. ЗН 1.Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • пререквізит: Інтелектуальна власність; • кореквізит: Глобальні проблеми світового господарства та міжнародних економічних відносин
Короткий зміст навчальної програми: Управління процесом трансферу та комерціалізації технологій в організації. Проведення технологічного аудиту. Організаційні механізми трансферу технологій. Специфічні форми технологічного обміну. Ліцензування як основна форма трансферу і комерціалізації технологій. Методи вартісної оцінки. Участь України у міжнародному трансфері технологій.
Методи та критерії оцінювання: -- підсумковий контроль у формі диференційованого заліку за результатами виконання таких робіт: захист лабораторних робіт (20%), розв’язування задач (10%), тестування (50%), усне опитування (20%)
Рекомендована література: 1. Андросова О.Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності: Монографія / О.Ф. Андросова, А.В. Череп. - К. : Кондор, 2007. - 356 с. 2. Денисюк В. А. Стан та перспективи розвитку передачі (трансферу) технологій в Україні // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. — Львів, 2000. — Вип.16. — С.370–377. 3. Залізна Л.В., Пришляк Н.Ю., Шпак Н.О. (2019). Вплив трансферу технологій на інноваційний розвиток. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених. -2019/ Видавництво Львівської політехніки – 2019, С. 130-131. 4. Найчук-Хрущ М. Б., Волошина А.Ю. (2020). Дослідження практики зниження ризиків міжнародного трансферу технологій в умовах загострення конкурентної боротьби // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку, Випуск 2, №. – 2020. – С.189-203. 5. Найчук-Хрущ М.Б., Гнилянська Л.Й., Притула О.М., Шеремета Б.О. (2017). Комплексні рішення у сфері ефективної комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності підприємств // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика, № 863. – 2017. – С.134-142. 6. Полякова Ю.В. Міжнародний інноваційний менеджмент: навч. посіб. / Полякова Ю. В., Макогін З. Я.; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів: Вид-во ЛКА, 2015. – 239 с. 7. Право інтелектуальної власності: Підручник. – Вид. 2, змін. і доп. / О. П. Світличний. – К.: НУБіП України, 2017. – 355 с. 8. Шпак, Н., Найчук-Хрущ, М., & Кулик, О. (2020). Аналіз та тенденції розвитку технологічних інновацій в енергетичній галузі України. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (4), 125–132. 9. Шпак Н.О, Найчук-Хрущ М.Б., Кулик О.І. Аналіз та тенденції розвитку технологічних інновацій в енергетичній галузі України. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), 4,2020 –С. 125–132. 10. Щербіна Т. І. Перспективи міжнародного трансферу технологій в реалізації інноваційної моделі розвитку // Стратегія економічного розвитку України. — К., 2002. — Вип.6 (13). — С.281–291. 11. Shpak, N., Odrekhivskyi, M., Doroshkevych, K., Sroka, W. (2019). Simulation of Innovative Systems under Industry 4.0 Conditions. Soc. Sci. 8, 202. DOI: 10.3390/socsci8070202. (Q2) 12. Shpak, N., Satalkina, L., Sroka, W., & Hittmar, S. (2017). The social direction of enterprises’ innovation activity. Polish Journal of Management Studies, Volume 16, Issue 1, Pages 187-201.