Інноваційний розвиток підприємства

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.M.10
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., проф. Одрехівський М.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 7. Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських відносин. Рн 10. Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну. РН 13. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків. ЗН 1.Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. К.1.Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -пререквізит: Інтелектуальна власність -кореквізит: Інфраструктурне обслуговування міжнародної економічної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Інновації та циклічність економічного розвитку. Ключові поняття інноваційного розвитку. Вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинники його формування. Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку. Глобальні науково-технічні та інформаційні комунікації в інноваційній сфері. Інфраструктура ринку інновацій. Державна підтримка інноваційного підприємництва. Національні інноваційні системи. Маркетинг інновацій. Стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства. Інноваційний потенціал підприємства. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Ризики в інноваційній діяльності та управління ними. Охорона прав та економіка інтелектуальної власності як складова економічної безпеки інноваційної діяльності
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль у формі диференційованого заліку за результатами: виконання та захисту лабораторних робіт (30%), усного опитування (20%), письмового опитування у формі тестування (50%)
Рекомендована література: 1. Волков О., Денисенко М. Гречан Л. Інноваційний розвиток промисловості України. К.: КИТ, 2006. – 648 с. 2. Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник / За ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль: ПП «Принтер Інформ», 2015. – 224 с. 3. Кваша О. С. Інноваційний розвиток економіки України: світовий досвід та рекомендації для України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6(1). С. 150- 154 4. Мокій А.І. Міжнародний інноваційний менеджмент: навч. посіб. / А.І. Мокій; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Л.: Видавництво ЛКА, 2004. – 308 с. 5. Полякова Ю.В. Міжнародний інноваційний менеджмент: навч. посіб. / Полякова Ю. В., Макогін З. Я.; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів: Вид-во ЛКА, 2015. – 239 с. 6. Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент: підручник / Т. О. Скрипко. – К.: Знання, 2011. – 423 с. 7. Чайковська М.П. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. / М.П. Чайковська. – Одеса: ОНУ, 2015. – 380 с. 8. Keith Goffin, Rick Mitchell. Innovation Management : Effective strategy and implementation, New York, United Kingdom, Bloomsbury Publishing PLC, 2016. –440 р. Latif Al-Hakim, Chen Jin. Innovation in Business and Enterprise: Technologies and Frameworks, Business Science Reference (IGI Global), Hershey, Pennsylvania, United States, 2010, 374 р.