Управління якістю бізнес-процесів

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.M.20
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., доц. Шуляр Роман
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 4. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за невизначених умов і вимог. РН 5 Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів. РН 9. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках. РН 13. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків. ЗН 1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. ЗН 2 Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей. К 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. АВ1. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та навиків прогнозування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: Міжнародний стратегічний менеджмент - кореквізит: Бізнес-планування експортно-імпортної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Місце та роль якості в системі менеджменту підприємства: основні поняття і визначення у сфері якості, економічні аспекти якості, якість і конкурентоспроможність; правові аспекти забезпечення якості, показники якості. етапи розвитку менеджменту якості: етапи розвитку менеджменту якості в Україні; стандарти якості як інструменти планування та організування у системі управління якістю: основні поняття і визначення зі стандартизації, державна стандартизація в Україні, стандартизація на підприємствах, міжнародна організація зі стандартизації (ISO); мотивування персоналу у системах управління якістю: значення та підходи до мотивування персоналу у системах якості, пошук можливостей підвищення рівня мотивування персоналу у системах якості; функції контролювання та регулювання систем управління якістю: принципи систем управління якістю, моніторинг систем управління якістю, структура системи управління якістю, загальні вимоги до системи управління якістю та відповідальність вищого керівництва, ресурси в системі управління якістю, статистичні методи управління якістю , графічні методи статистичного контролювання якості, контролювання невідповідностей та покращення в системі управління якістю.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль у формі диференційованого заліку за результатами оцінювання: захист лабораторних робіт (20%), самостійна (10%) та індивідуальна роботи(10%), усне опитування ( 20%), тестування (40%)
Рекомендована література: 1. Бичківський Р. В. Управління якістю. Сертифікація: Навч. посіб. /, П. Г. Столярчук, Л І. Сопільник, О. О. Калинський. — К.: Школа, 2005. — 432 с 2. Безродна С. М. Управління якістю : навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей / Б езродна C. М. – Чернівці: ПВКФ «Технодрук», 2017. – 174 с. 3.Костюченко М.П. Теоретико-методологічні аспекти управління якістю. Частина I: Підручник. — К.: Кондор, КОО, 2019. — 424 4. Панченко М. Управління якістю: теорія та практика. Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2018. - 340 с. 5. Шуляр Р.В., Шуляр Н.В. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. Навчальний посібник. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – 160 с.