Інфраструктурне обслуговування міжнародної економічної діяльності

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.E.24
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Бала О.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин. РН6. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали. РН8. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження. РН13. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків. ЗН1 1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. ЗН 2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей УМ 1. Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. УМ 2. Провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності К 1.1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються АВ 1.Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування АВ 2. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності, Міжнародний стратегічний менеджмент кореквізит: Інфраструктурне обслуговування міжнародної економічної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Тема. Валютне обслуговування ЕІМД підприємства. Тема. Фінансове обслуговування ЕІМД підприємства. Тема. Сутність та необхідність банківського обслуговування ЕІМД. Тема . Правове забезпечення банківського обслуговування ЕІМД. Тема. Послуги комерційних банків щодо хеджування валютних і відсоткових ризиків суб’єктів ЕІМ діяльності. Тема. Суть валютних операцій, їх класифікація. Тема. Конверсійні валютні операції. Операції із залучення та розміщення валютних ресурсів. Тема. Методичні підходи комерційних банків до оцінювання ефективності ЕІМ операцій. Тема. Вибір банківської установи для обслуговування ЕІМД організації
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30%): робота у віртуальному навчальному середовищі, виконання лабораторних робіт, усне опитування; виконання контрольних робіт (для заочної форми навчання) підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%).
Рекомендована література: Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Навч. посіб. / К.Ф. Ковальчук, Д.Є. Козенков, Ю.Г. Момот. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 150 с. Бездітко, Ю. М. Валютне регулювання [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 272 с. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст]: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 214 с. Додаткова література: Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України: постанова Правління НБУ від 12.07.2000 № 283. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=z0452-00. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1172-03. Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями: постанова Правління НБУ від 24.03.1999 № 136 / Верховна Рада України. Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0338-99. Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2020. 240 с. (Бала О.І. Розділ .1. Характерні особливості забезпечення розвитку корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах: вітчизняний та міжнародний досвід) Karagozoglu, N., & Lindell, M. 1998. Internationalization of small and medium-sized technology-based firms: An exploratory study. Journal of Small Business Management, 36(1): 44-59. Delmar, F., & Shane, S. 2003. Does business planning facilitate the development of new ventures? Strategic Management Journal, 24(12): 1165-1185. Berman, J. A., Gordon, D. D., & Sussmann, G. 1997. A study to determine the benefits small business firms derive from sophisticated planning versus less sophisticated types of planning. Journal of Business and Economic Studies, 3(3): 1-11

Інфраструктурне обслуговування міжнародної економічної діяльності (курсовий проект)

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.E.26
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Бала О.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН4. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за невизначених умов і вимог. РН8. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження. ЗН 2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей УМ 1. Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. УМ2. Провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності К1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються АВ 1.Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності, Міжнародний стратегічний менеджмент кореквізит: Інфраструктурне обслуговування міжнародної економічної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Тема. Валютне обслуговування ЕІМД підприємства. Тема. Фінансове обслуговування ЕІМД підприємства. Тема. Сутність та необхідність банківського обслуговування ЕІМД. Тема . Правове забезпечення банківського обслуговування ЕІМД. Тема. Послуги комерційних банків щодо хеджування валютних і відсоткових ризиків суб’єктів ЕІМ діяльності. Тема. Суть валютних операцій, їх класифікація. Тема. Конверсійні валютні операції. Операції із залучення та розміщення валютних ресурсів. Тема. Методичні підходи комерційних банків до оцінювання ефективності ЕІМ операцій. Тема. Вибір банківської установи для обслуговування ЕІМД організації
Методи та критерії оцінювання: Поточний та підсумковий контроль: поточний контроль за виконанням індивідуального завдання, підсумковий контроль у формі захисту курсового проекту (залік - 100%).
Рекомендована література: Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Навч. посіб. / К.Ф. Ковальчук, Д.Є. Козенков, Ю.Г. Момот. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 150 с. Бездітко, Ю. М. Валютне регулювання [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 272 с. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст]: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 214 с. Додаткова література: Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України: постанова Правління НБУ від 12.07.2000 № 283. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=z0452-00. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1172-03. Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями: постанова Правління НБУ від 24.03.1999 № 136 / Верховна Рада України. Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0338-99. Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2020. 240 с. (Бала О.І. Розділ .1. Характерні особливості забезпечення розвитку корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах: вітчизняний та міжнародний досвід) Karagozoglu, N., & Lindell, M. 1998. Internationalization of small and medium-sized technology-based firms: An exploratory study. Journal of Small Business Management, 36(1): 44-59. Delmar, F., & Shane, S. 2003. Does business planning facilitate the development of new ventures? Strategic Management Journal, 24(12): 1165-1185. Berman, J. A., Gordon, D. D., & Sussmann, G. 1997. A study to determine the benefits small business firms derive from sophisticated planning versus less sophisticated types of planning. Journal of Business and Economic Studies, 3(3): 1-11