Макроекономічні стабілізаційні міжнародні програми

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.E.28
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Босак А.О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 5. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів. РН 7. Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських відносин. РН 8. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження. РН 12. Визначати геоекономічні стратегії країн та їхні регіональні економічні пріоритети з урахуванням національних економічних інтересів і безпекової компоненти міжнародних економічних відносин у контексті глобальних проблем людства й асиметричності розподілу світових ресурсів. ЗН 1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. УМ 1. Розв’язання складних задач і проблем, що потребує постійного оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. К 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. АВ1.Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Глобальна економіка, Міжнародний стратегічний менеджмент Кореквізит: Міжнародні інвестиційно-інноваційні програми і проекти, Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин
Короткий зміст навчальної програми: 1. Макроекономічне програмування для відкритої економіки. 2. Автоматичне макроекономічне коректування відкритої економіки. 3. Цілеспрямоване макроекономічне коректування відкритої економіки. 4. Програмування реального сектора. 5. Програмування бюджетного сектора. 6. Програмування грошового сектора. 7. Програмування зовнішнього сектора. 8. Сучасні макроекономічні стабілізаційні програми.
Методи та критерії оцінювання: 1) поточний контроль (30%): самостійні роботи, індивідуальні завдання, усне опитування; 2) підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%).
Рекомендована література: 1. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: навч. посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, Ю.В. Малиновський, В.П. Далик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2018. – 364 с. 2. Босак А.О. Міжнародна макроекономіка: теорія і практика регулювання: навч. посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, Ю.В. Огерчук, А.В. Тодощук. – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2016. – 206 с. 3. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : практикум : навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Ю.В. Огерчук, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2016. – 583 с.

Макроекономічні стабілізаційні міжнародні програми (курсовий проект)

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.E.30
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Босак А.О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 5. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів. РН 7. Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських відносин. РН 8. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження. РН 12. Визначати геоекономічні стратегії країн та їхні регіональні економічні пріоритети з урахуванням національних економічних інтересів і безпекової компоненти міжнародних економічних відносин у контексті глобальних проблем людства й асиметричності розподілу світових ресурсів. ЗН 1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. УМ 1. Розв’язання складних задач і проблем, що потребує постійного оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. К 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. АВ1.Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. АВ 3. Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Глобальна економіка, Міжнародний стратегічний менеджмент Кореквізит: Міжнародні інвестиційно-інноваційні програми і проекти, Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин
Короткий зміст навчальної програми: 1. Макроекономічне програмування для відкритої економіки. 2. Автоматичне макроекономічне коректування відкритої економіки. 3. Цілеспрямоване макроекономічне коректування відкритої економіки. 4. Програмування реального сектора. 5. Програмування бюджетного сектора. 6. Програмування грошового сектора. 7. Програмування зовнішнього сектора. 8. Сучасні макроекономічні стабілізаційні програми.
Методи та критерії оцінювання: Поточний та підсумковий контроль: поточний контроль за виконанням індивідуального завдання, підсумковий контроль у формі захисту курсового проекту (залік - 100%).
Рекомендована література: 1. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: навч. посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, Ю.В. Малиновський, В.П. Далик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2018. – 364 с. 2. Босак А.О. Міжнародна макроекономіка: теорія і практика регулювання: навч. посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, Ю.В. Огерчук, А.В. Тодощук. – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2016. – 206 с. 3. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : практикум : навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Ю.В. Огерчук, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2016. – 583 с.