Міжнародна венчурна діяльність

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.O.7
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Литвин І.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 2. Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах використання різних діагностичних методологій провідних міжнародних організацій. РН 4. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за невизначених умов і вимог. РН 7. Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських відносин. РН 9. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках. РН 10. Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну. УМ 1 Розв’язання складних задач і проблем, що потребує постійного оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. К 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. К 2.Використання іноземних мов у професійній діяльності. АВ1.Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. АВ 2. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Глобальна економіка; Інтелектуальна власність Кореквізит: Соціальна відповідальність ;Інфраструктурне обслуговування міжнародної економічної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: сутність та значення венчурного та стартап-підприємництва; історія виникнення венчурного бізнесу; венчурні інвестори як постачальники венчурного капіталу; екосистема стартапів та венчурна інфраструктура: сутність, значення, класифікації; стартапи з венчурним капіталом: особливості створення, джерела фінансування, види; стадії розвитку інноваційних підприємств з погляду їх потреб у венчурному капіталі; процес венчурного фінансування; системи державної і недержавної підтримки та розвитку екосистем стартапів провідних країн світу; венчурна організація як відкрита система та об’єкт управління; особливості побудови систем менеджменту підприємств за внутрішньої схеми венчурного фінансування; особливості застосування «незалежної» схеми венчурного інвестування; особливості пошуку, вибору та залучення венчурних інвесторів менеджерами інноваційних підприємств; особливості розробки презентації та бізнес-плану проекту для венчурних інвесторів;пітчинг стартап-проектів. Формування структури капіталу венчурного підприємства;прогнозування майбутньої вартості підприємства, яке залучає венчурний капітал; стратегії виходу інвесторів із венчурного. Застосування зовнішніх схем венчурного фінансування проектів; оцінювання ефективності венчурного фінансування стартап-проектів; основні тенденції розвитку венчурного бізнесу у світі; стан та перспективи розвитку венчурного підприємництва в Україні.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): усне опитування, захист лабораторних робіт, захист контрольної роботи для заочної форми навчання - підсумковий контроль (70%): письмове тестування (50%), усна відповідь (20%)
Рекомендована література: 1. Кузьмін О.Є., Литвин І. В. Венчурний бізнес: особливості розвитку та глобалізаційні аспекти [підручник]. Видавництво Львівської політехніки, Львів, 2019 - 412с. 2. Кузьмін О.Є., Литвин І.В., Сухоребська О.Я. Особливості функціонування та контролювання діяльності венчурних організацій: [монографія] / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин, О.Я. Сухоребська // Видавництво «Ліга-Прес» - 2013. – 182 с. 3. Кузьмін О.Є. Венчурний бізнес: [навч. посібник]. /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. - К: «Знання», 2012. - 350 с. ISBN 978-617-07-0013-1. 4. Кузьмін О.Є. Венчурний бізнес: теоретичні аспекти та практика: [навч. посібник-практикум] /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 168 с. 5. David Gladstone, Laura Gladstone. Venture Capital Handbook: An Entrepreneur's Guide to Raising Venture Capital, Revised and Updated Edition. New Jersey: Prentice Hall PTR, 2002. – 424p. 6. Kuzmin O.E., Lytvyn I.V., Ossik Yu.I. Venturing: teaching manual. – Karaganda, 2015. – 312p. 7. Andrew Romans. The Entrepreneurial Bible to Venture Capital: Inside Secrets from the Leaders in the Startup Game. Published by McGraw-Hill Education, 2013, 256 p. 8. Mahendra Ramsinghani. The Business of Venture Capital : Insights from Leading Practitioners on the Art of Raising a Fund, Deal Structuring, Value Creation, and Exit Strategies, 2nd Edition Publisher John Wiley & Sons Inc, New York, United States, 2014, 432 p. 9. Eric Ries. The Lean Startup. Random House USA Inc, Imprint Crown Business, New York, United States, 2017- 269 p. 10. Kuzmin O.E., Lytvyn I.V., Ossik Yu.I. Venturing: Teaching manual. – Karaganda: KarSU publ., 2016. – 311 p.