Міжнародний інноваційний менеджмент

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.M.17
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Бала Ольга Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 7. Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських відносин. Рн 10. Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну. РН 13. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків. ЗН 1.Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. К.1.Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. АВ 3. Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -пререквізит: Міжнародний стратегічний менеджмент -кореквізит: Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Сутність розвитку та основні поняття міжнародного інноваційного менеджменту. Інноваційна діяльність як об'єкт міжнародного інноваційного менеджменту. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності. Управління міжнародним інноваційним розвитком підприємства. Система фінансового забезпечення інвестування міжнародних інноваційних проектів. Оцінка ефективності міжнародних інноваційних проектів.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль у формі диференційованого заліку за результатами виконання таких робіт: усне опитування (20%), письмове опитування у формі тестування (50%), захист лабораторних робіт (30%)
Рекомендована література: 1. Полякова Ю.В. Міжнародний інноваційний менеджмент: навч. посіб. / Полякова Ю. В., Макогін З. Я.; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів: Вид-во ЛКА, 2015. – 239 с. 2. Мокій А.І. Міжнародний інноваційний менеджмент: навч. посіб. / А.І. Мокій; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Л.: Видавництво ЛКА, 2004. – 308 с. 3. Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент: підручник / Т. О. Скрипко. – К.: Знання, 2011. – 423 с. 4. Чайковська М.П. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. / М.П. Чайковська. – Одеса: ОНУ, 2015. – 380 с.