Облік міжнародних операцій

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.M.11
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Гнилянська Леся Йосифівна, Лакіза Вікторія Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 4. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за невизначених умов і вимог. РН 5Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів. РН 9. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках. ЗН 1.Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. ЗН 2Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей. КОМ 1.Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. АіВ1.Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та навиків прогнозування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізит: міжнародний фінансовий менеджмент - Кореквізит: Бізнес –планування експортно-імпортної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Загальна характеристика обліку міжнародних операцій. Організація обліку міжнародних операцій. Облік іноземної валюти. Облік імпортних операцій. Облік експортних операцій. Облік товарообмінних операцій. Облік операцій з переробки. Облік розрахунків з підзвітними особами в іноземній валюті. Облік гуманітарної допомоги. Облік власного капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями. Облік специфічних міжнародних операцій
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль у формі диференційованого заліку на основі оцінювання таких видів робіт: виконання і захист лабораторних робіт (30%), тестування (50%), усна відповідь (20%).
Рекомендована література: 1. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності .-Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 544с. 2. Дупай М. М., Денчук П. Н., Питель С. В., Хомин П. Я. Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин. Навч. посібн. для студентів спец “Облік і аудит” – Тернопіль: Астон, 2003. – 200с.. 3. Карпушенко М.Ю., Гордієнко НІ, Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник (для студентів економічних спеціальностей). Харків: Страйд, 2006. - 304 с. 4. Погорєлова Н. Облік гуманітарної допомоги, отриманої неприбутковою організацією в іноземній валюті / Н. Погорєлова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://charity.org.ua/library/files/Oblik.doc. 5. Beliza, N. (2015). Effect of Tax Aggressiveness, Level Earnings Persistence, and Corvorate Governance on Firm Value.