Соціальна відповідальність

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.O.8
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., професор Чернобай Ліана Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин. РН 9. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках. РН 11. Розуміти сутність соціального виміру глобального економічного розвитку та імплементувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин. РН 12. Визначати геоекономічні стратегії країн та їхні регіональні економічні пріоритети з урахуванням національних економічних інтересів і безпекової компоненти міжнародних економічних відносин у контексті глобальних проблем людства й асиметричності розподілу світових ресурсів. ЗН 1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. ЗН 2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей. К 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. АВ 2. Відповідальність за розвиток професійного знання і ефективне застосування накопиченого практичного досвіду, оцінку стратегічного розвитку команди. АВ 3. Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: глобальна економіка, міжнародний стратегічний менеджмент - кореквізит: управління міжнародною конкурентоспроможністю.
Короткий зміст навчальної програми: Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку. Організаційно-економічне забезпечення управління соціальною відповідальністю. Формування та реалізація стратегії корпоративної соціальної відповідальності. Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах соціальної відповідальності. Формування відносин підприємств із зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності. Екологічна компонента соціальної відповідальності підприємств. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності. Оцінювання ефективності корпоративної соціальної відповідальності.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): робота у ВНС, виконання лабораторних робіт, усне опитування; виконання контрольних робіт (для ЗФН); - підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%).
Рекомендована література: 1. Соціальна відповідальність: практичний аспект: навч. посіб / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, Л.І. Чернобай, Н.С.Станасюк, І.І.Пасінович. – К: ТОВ «Видавничий дім «Кондор», 2020. – 243 с. 2. Навчально-методичний комплекс у віртуальному навчальному середовищі НУЛП розміщено за адресою: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=12635 3. Соціальна відповідальність: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, Л.І. Чернобай, С.Б. Романишин, Н.О. Вацик. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 328 с. 4. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика [Текст] : [посіб.] / Саприкіна М.А., Саєнсус М.А., Зінченко А.Г. та ін.]. ? К.: Фарбований лист, 2011. ? 480 с. 5. Корпоративна соціальна відповідальність. Навч. пос. Для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей економічного профілю / Укладач: М.В. Матушкіна. ? Старобільськ, 2017. ? 201 с. 6. Корпоративна соціальна відповідальність: підручник / за заг. ред. Т.С. Смовженко, А.Я. Кузнєцової. – Вид. друге, випр. і доповн. – К.: УБС НБУ, 2010. – 314 с. 7. Chernobay L. I., Malibroda S. B., Yasinska T. V. Evaluation of the level of social responsibility of the state in the field of employment. Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2017. № 2. Available: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_2/epm2017_2_6.pdf 8. Chernobay L. I., Malibroda S. B., Yasinska T. V. Applied aspect of corporate social responsibility impact on company competitiveness (UNILEVER example). ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Югозападен университет “Неофит Рилски”, Стопански факултет. Брой 1, Година VIII, 2020. Университетско издателство “Неофит Рилски” Благоевград, 2020. - P. 32-44. 9.Leipziger, D. (2017) The corporate responsibility code book. Routledge. 10. Crane, A., McWilliams, A., Matten, D., Moon, J., & Siegel, D. S. (Eds.). (2008) The Oxford handbook of corporate social responsibility. Oxford University Press on Demand. 11. Idowu, S. O., & Louche, C. (2011) Theory and practice of corporate social responsibility (p. 284). Berlin: Springer. 12. Werther Jr, W. B., & Chandler, D. (2010) Strategic corporate social responsibility: Stakeholders in a global environment. Sage.