Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.E.25
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Кара Н.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин. РН 5. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів. РН 9. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках. РН 13. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків. РН 14. Презентувати результати власних досліджень шляхом підготовки наукових публікацій і апробацій на наукових заходах. ЗН 2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей. К 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. АВ1.Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: Глобальна економіка, Міжнародний стратегічний менеджмент - кореквізит: Міжнародна венчурна діяльність
Короткий зміст навчальної програми: Конкуренція в системі ринкової економіки. Конкурентоспроможність товарів і послуг на міжнародному ринку. Аналіз і оцінювання міжнародної конкурентоспроможності підприємств. Стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємств. Система управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Сучасні конкурентні політики країн та їхня ефективність. Глобальна конкурентоспроможність.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30%): робота у ВНС, виконання лабораторних робіт, усне опитування; виконання контрольних робіт (для ЗФН); - підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%).
Рекомендована література: 1. Кузьмін О. Є. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підручник / О. Є. Кузьмін, Н. І. Горбаль. ?Львів: Компакт-ЛВ, 2005. ? 304 с. 2. Піддубний І. О. Управління міжнародною конкурентоспромож-ністю підприємства: навчальний посібник / За ред. проф. І. О. Піддубного, О. І. Піддубний, А. І. Піддубна. ? Xарків: ВД «ІНЖЕК», 2010. ? 312 с. 3. Пономаренко В. С. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підручник / В. С. Пономаренко, Л. І. Піддубна. ? 2-е видання. ? Xарків: ВД «ІНЖЕК», 2012. ? 426 с. 4. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов [пер. с англ.] / М. Портер. ? М.: Альпина Бизнес Букс, 2015. ? 454 с. 5. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, Н.І. Кара, Л.П. Сай, О.О. Пшик-Ковальська // Львів: Растр-7, 2019. – 202 с. 6. Richard Mead, Tim G. Andrews International Management. – John Wiley & Sons, 2009. – Business & Economics. – 486p.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю (курсовий проект)

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.E.27
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Кара Н.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин. РН 5. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів. РН 9. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках. РН 13. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків. РН 14. Презентувати результати власних досліджень шляхом підготовки наукових публікацій і апробацій на наукових заходах. ЗН 2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей. К 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. АВ1.Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: Глобальна економіка, Міжнародний стратегічний менеджмент - кореквізит: Міжнародна венчурна діяльність
Короткий зміст навчальної програми: Конкуренція в системі ринкової економіки. Конкурентоспроможність товарів і послуг на міжнародному ринку. Аналіз і оцінювання міжнародної конкурентоспроможності підприємств. Стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємств. Система управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Сучасні конкурентні політики країн та їхня ефективність. Глобальна конкурентоспроможність.
Методи та критерії оцінювання: Поточний та підсумковий контроль: поточний контроль за виконанням індивідуального завдання, підсумковий контроль у формі захисту курсового проекту (залік - 100%).
Рекомендована література: 1. Кузьмін О. Є. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підручник / О. Є. Кузьмін, Н. І. Горбаль. ?Львів: Компакт-ЛВ, 2005. ? 304 с. 2. Піддубний І. О. Управління міжнародною конкурентоспромож-ністю підприємства: навчальний посібник / За ред. проф. І. О. Піддубного, О. І. Піддубний, А. І. Піддубна. ? Xарків: ВД «ІНЖЕК», 2010. ? 312 с. 3. Пономаренко В. С. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підручник / В. С. Пономаренко, Л. І. Піддубна. ? 2-е видання. ? Xарків: ВД «ІНЖЕК», 2012. ? 426 с. 4. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов [пер. с англ.] / М. Портер. ? М.: Альпина Бизнес Букс, 2015. ? 454 с. 5. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, Н.І. Кара, Л.П. Сай, О.О. Пшик-Ковальська // Львів: Растр-7, 2019. – 202 с. 6. Richard Mead, Tim G. Andrews International Management. – John Wiley & Sons, 2009. – Business & Economics. – 486p.