Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.M.19
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Горбаль Наталія Ігорівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН2 Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах використання різних діагностичних методологій провідних міжнародних організацій РН 5. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів. РН 9. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках. ЗН 1 Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. К 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. АВ 1. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та навиків прогнозування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент, Маркетинг, Стратегічний менеджмент, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: 1. Конкуренція в системі ринкової економіки. 2. Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку. 3. Фактори забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства. 4. Аналіз і оцінювання міжнародної конкурентоспроможності підприємства. 5. Мікростратегії міжнародної конкурентоспроможності. 6. Система управління конкурентоспроможністю підприємства на світовому ринку. 7. Конкурентоспроможність галузей у світовому господарстві. 8. Особливості міжнародної конкурентоспроможності регіонів. 9. Сучасні моделі конкурентоспроможності національних економік. 10. Регулювання конкуренції на національному і міжнародному рівнях. 11. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль у формі диференційованого заліку за результатами виконання таких видів робіт: тестування (50%), усне опитування (20%), захист лабораторних робіт 20%, захист контрольної роботи (10%)
Рекомендована література: 1. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): Навч.посібник. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 188 с. 2. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с. 3. Гросул В.А. Методичні підходи до комплексного оцінювання конкурентного потенціалу підприємства / В.А. Гросул, М.В. Афанасьєва // Актуальні проблеми економіки. – № 5(167). – 2015. – С.176-184. 4. Войткевич А. Теорії інтернаціоналізації та інтерналізації як інструменти оцінювання результатів виходу компаній на іноземні ринки / А. Войткевич // Актуальні проблеми економіки. – № 5(167). – 2015. – С.32-39. 5. Дуцька А.С. Ринкові бар’єри та їх вплив на розвиток конкурентних відносин / А.С. Дуцька // Актуальні проблеми економіки. – № 4(178). – 2016. – С. 17-22. 6. Ємельянов О.Ю., Лесик Л.І., Петрушка Т.О. Моделювання показників оцінювання конкурентного потенціалу промислового підприємства / О.Ю. Ємельянов, Л.І. Лесик, Т.О. Петрушка // Актуальні проблеми економіки. – № 4(178). – 2016. – С. 340-348. 7. Портер М. Стратегія конкуренції. - К. Основи, 1998. - 390 с.