Бізнес-планування експортно-імпортної діяльності

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.E.36
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Бала О.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин. РН 6. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали. РН8. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження. РН 13. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків. ЗН 1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. ЗН 2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей. УМ1 Розв’язання складних задач і проблем, що потребує постійного оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.К 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. АВ1.Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності, Міжнародний стратегічний менеджмент кореквізит: КП Бізнес-планування експортно-імпортної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна передбачає вивчення: основи моделювання бізнес-процесів експортно-імпортної діяльності, методологію формування бізнес моделі ЕІД, організаційне моделювання та управління бізнес-процесами експортно-імпортної діяльності, сутнісна характеристика бізнес-плану ЕІД, загальна методологія розробки бізнес-плану експортно-імпортної діяльності, методологічні основи експертизи бізнес-планів експортно-імпортної діяльності
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30%): робота у віртуальному навчальному середовищі, виконання лабораторних робіт, усне опитування; виконання контрольних робіт (для заочної форми навчання) підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%).
Рекомендована література: 1. Thaher, Y.A.Y., Jaaron, A.A.M. The impact of sustainability strategic planning and management on the organizational sustainable performance: A developing-country perspective Journal of Environmental Management 305,114381 2. Luo, Ya., Zheng, Q., Jayaraman, V. (2010). Managing Business Process Outsourcing. Organizational Dynamics, 39(3), pp. 205-217. DOI: 10.1016/j.orgdyn.2010.03.005 3. Malyarets, L. (2021). Diagnostics of Efficiency of an Enterprise's Export-import Activity. Montenegrin journal of economics, 17(1), pp. 71-83. DOI: 10.14254/1800-5845/2021.17-1.5 4. Pyroh O., Prokopenko M., Chernobay L., Kovalenko R., Papizh Y., Syta Y. Management of business processes and export-import activity of industrial enterprises in the digital economy [Електронний ресурс] // Estudios de Economia Aplicada. – 2021. – Vol. 39, No. 5. 5. Nazarova К, Zaremba O., Nezhyva M., Hordopolov V., Harbar V., Gorovyj V. Business Analysis and Audit of Foreign Economic Activity of the Enterprise. Estudios de Economia Aplicada. Vol. 39 No. 5 (2021): Special Issue: Innovation in the Economy and Society of the Digital Age 6. Bala O., Mihus I., Koval Y., Laptev S., Kopytko M. Monitoring the state anti-crisis management of economic security of the Ukraine banking institutions // Business: Theory and Practice. – 2020. – Vol. 21, No 2. – P. 804–812.

Бізнес-планування експортно-імпортної діяльності (курсовий проект)

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.E.38
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Бала О.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: РН4. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за невизначених умов і вимог. РН8. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження. ЗН1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. ЗН 2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей УМ 1 Розв’язання складних задач і проблем, що потребує постійного оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. К1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. АВ1.Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності, Міжнародний стратегічний менеджмент кореквізит: КП Бізнес-планування експортно-імпортної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: 1. Основи моделювання бізнес-процесів експортно-імпортної діяльності. 2. Загальна методологія розробки бізнес-плану експортно-імпортної діяльності. 3. Характеристика продукту експортно-імпортної діяльності. 4. Сутнісна характеристика бізнес-плану експортно-імпортної діяльності за структурними елементами. 5. Методологічні основи представлення та експертизи бізнес-планів експортно-імпортної діяльності
Методи та критерії оцінювання: Поточний та підсумковий контроль: поточний контроль за виконанням індивідуального завдання, підсумковий контроль у формі захисту курсового проекту (залік - 100%).
Рекомендована література: 1. Brian R. Ford , Jay M. Bornstein, Patrick T. Pruitt (2007)/ Ernst & Young Business Plan Guide. 255р. 2. Luo, Ya., Zheng, Q., Jayaraman, V. (2010). Managing Business Process Outsourcing. Organizational Dynamics, 39(3), pp. 205-217. DOI: 10.1016/j.orgdyn.2010.03.005 3. Бізнес-планування : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, Я. Д. Качмарик, В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. – К. : Знання, 2013. – 173 с. 4. Дослідження «Ідеї для мікро-бізнесу: практичні поради» проведено Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Уряду Японії[Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://vpo-study.org/wpcontent/uploads/2015/08/Business-Models_final.compressed.pdf 5. Bala O., Mihus I., Koval Y., Laptev S., Kopytko M. Monitoring the state anti-crisis management of economic security of the Ukraine banking institutions // Business: Theory and Practice. – 2020. – Vol. 21, No 2. – P. 804–812. 6. Jim Horan The One Page Business Plan for the Creative Entrepreneur. The One Page Business Plan Company, 2015, 98 p