Оподаткування міжнародної економічної діяльності

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.M.12
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Дорошкевич К. О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 4. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за невизначених умов і вимог. РН 5Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів. РН 9. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках. ЗН 1.Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. ЗН 2Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей. УМ 1. Розв’язання складних задач і проблем, що потребує постійного оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. КОМ 1.Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. АіВ1.Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та навиків прогнозування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: міжнародний фінансовий менеджмент; кореквізит: бізнес–планування експортно-імпортної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Сутність і основні принципи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, особливості оподаткування окремих видів міжнародної економічної діяльності, повернення ПДВ і податкові кредити міжнародної економічної діяльності, нарахування та сплата акцизу, оподаткування товарообмінних операцій (бартер), митні платежі у системі оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль у формі диференційованого заліку за результатами: виконання та захисту лабораторних робіт (30%), усного опитування (20%), письмового опитування у формі тестування (50%)
Рекомендована література: 1. Дупай М. М., Денчук П. Н., Питель С. В., Хомин П. Я. Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин. Навч. посібн. для студентів спец “Облік і аудит” – Тернопіль: Астон, 2003. – 200с.. 2. Карпушенко М.Ю., Гордієнко НІ, Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник (для студентів економічних спеціальностей). Харків: Страйд, 2006. - 304 с. 3. Податковий Кодекс України від 02.12.2010р., № 2755-6 (ст.161).- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua. 4. Adiputra, I. M. P., Martani, D., & Martadinata, I. P. H. (2019). Corporate Social Responsibility, Corporate Governance and Aggressive Tax Action. Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura, 22(2). https://doi.org/10.14414/jebav.v22i2.1295 5. Behravan H, Nowghani M, Ojaghlou K. The Case Study of Tax Action and Effective Sociological Factors for Taxpayers of VAT in Zanjan. taxjournal. 2016; 24 (30). URL: http://taxjournal.ir/article-1-920-en.html. 6. Bourdeaux C. , Pathak R. , Wallace S. State Tax Measures and Revenue Growth through and Post-Crisis. Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association. Vol. 109 (2016), pp. 1-21. 7. Beliza, N. (2015). Effect of Tax Aggressiveness, Level Earnings Persistence, and Corvorate Governance on Firm Value. 8. Doroshkevych K., Maslak O., Voronovska M., Salata I. Use of Markov chains for modeling processes of strategic planning of innovative activity of the enterprise // WSEAS Transactions on Environment and Development. – 2020. – Vol. 16. – P. 440–447.