Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.O.23
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: доктор економічних наук, професор Пирог Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, професор Чернобай Ліана Іванівна кандидат економічних наук, Вільгуцька Роксолана Богданівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 1. Мати необхідні для професійної діяльності знання та навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами. РН 14. Презентувати результати власних досліджень шляхом підготовки наукових публікацій і апробацій на наукових заходах. ЗН 1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. ЗН 2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей. К 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. К 2. Використання іноземних мов у професійній діяльності. АВ1.Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. АВ 2. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди. АВ 3. Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит:економетрика у міжнародному бізнесі, міжнародна венчурна діяльність, інтелектуальна власність, соціальна відповідальність. - кореквізит: практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Захист магістерської квпліфікаційної роботи відбувається згідно зі встановленим графіком захистів. Захист виконаної магістерської кваліфікаційної роботи відбувається на відкритому засіданні екзаменаційної комісії шляхом: а) подання студентом МКР (до роботи додаються рецензія, відгук і висновок керівника); б) презентування студентом графічних листів за темою роботи; в) відповіді студента на запитання членів екзаменаційної комісії та на зауваження, вказані у рецензії.
Методи та критерії оцінювання: Поточний та підсумковий контроль: оцінювання змісту та представлення магістерської кваліфікаційної роботи на відповідність індивідуальному завданню; відгуку керівника, відгуку рецензента
Рекомендована література: 1. Економічне обґрунтування і організаційно-методичне забезпечення проходження практики та виконання випускних кваліфікаційних робіт: Методичні вказівки до проходження практики та виконання магістерських робіт для студентів освітнього рівня "Магістр" галузі знань 29 "Міжнародні відносини" (спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини", освітньо-професійна програма "Міжнародна економіка", освітньо-наукова програма "Міжнародні економічні відносини") усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, О.Г. Мельник, Р.З. Дарміць. – Львів, 2020. – 52 с. 2. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та практичні засади менеджменту: Навч. посібник. - Львів: 2002. - 228 с. 3. Кузьмін О. Є. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навчальний посібник: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, І. С. Процик, С. Б. Романишин, Р. З. Дарміць. – Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2020. – 208 c. 4. International Economics. Microeconomics (Міжнароднаекономіка. Мікроекономіка): Manual / Н.М. Іларіонова. – Kиїв: Видавництво Ліра-К, 2017. – 316 с 5. Pyroh O. Economic development of Ukrainian and world economy: evaluation and modeling / O. Pyroh, L. Katan, V. Katan. – c.32–41. 6. Adamyk V., Chernobay L., Kuzmin O., Malibroda S. Modelling the impact of international migration on economic development of a country: case study of Ukraine // Ekonomicky Casopis. – 2020. – Vol. 68, No. 1. – P. 33–54. 0,98 ум.д.ар. 7. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, Н.І. Кара, Л.П. Сай, О.О. Пшик-Ковальська // Львів: Растр-7, 2019. – 202 с.