Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.O.21
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Лакіза В. В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН2. Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах використання різних діагностичних методологій провідних міжнародних організацій РН3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин. РН6. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали. РН11. Розуміти сутність соціального виміру глобального економічного розвитку та імплементувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин. РН 14. Презентувати результати власних досліджень шляхом підготовки наукових публікацій і апробацій на наукових заходах. ЗН 2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей. УМ 2 Провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності К 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. К 2. Використання іноземних мов у професійній діяльності. АВ1.Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. АВ 2. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: виконання індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти; - кореквізит: виконання магістерської кваліфікаційної роботи, захист магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Практика на рівні маґістра спрямована на виконання відповідних завдань за темою роботи на прикладі об’єкта дослідження та отримання даних, необхідних для написання та захисту звіту з практики і магістерської кваліфікаційної роботи. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми. Письмовий звіт з іншими документами, встановленими кафедрою, подаються на рецензування керівнику практики від кафедри. Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) перед комісією, призначеною завідувачем кафедри. Звіт відображає зміст набутого студентом практичного досвіду в контексті аналізування теми роботи на прикладі об’єкта дослідження.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль за виконанням плану практики та індивідуального завдання. Підсумковий контроль у формі публічного захисту звіту за результатами практики, відгуків керівників практики від НУ ЛП та від бази практики.
Рекомендована література: 1. Економічне обґрунтування і організаційно-методичне забезпечення проходження практики та виконання випускних кваліфікаційних робіт: Методичні вказівки до проходження практики та виконання магістерських робіт для студентів освітнього рівня "Магістр" галузі знань 29 "Міжнародні відносини" (спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини", освітньо-професійна програма "Міжнародна економіка", освітньо-наукова програма "Міжнародні економічні відносини") усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, О.Г. Мельник, Р.З. Дарміць. – Львів, 2020. – 52 с. 2. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка. В.І. Лемішовського. – 5-те вид., дон. і перероб. – Львів. Нац. ун-т "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+" Інституту післядипломної освіти). "Інтелект-Захід", 2006. 3. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. 4. Економічний аналіз: Навч. посібник для студенів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП "Рута", 2003. 5. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011. 6. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. А.Г. Загороднього. Сер. Дистанційне навчання. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2005. – № 31. 7. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. 8. Сопко В.В. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів): Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ., 2006. 9. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. 10. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – Львів: "Магнолія 2006", 2007. 11. Honchar S., Ugolkova O., Reverenda N., 2020. Analysis of the features of credit and investment policy on the examples of United States, United Kingdom and Japan. Europian Journal of Economics and Management, 6, с. 62-70. 12. Kerzner H. (2017) Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controllin. John Wiley & Sons, Inc. 13. Le Masson P., Weil B., Hatchuel A. Strategic Management of Innovation and Design. – Cambridge University Press, 2010. – 450 р. 14. Dunning John H., Lundan Sarianna. Multinational Enterprises and the Global Economy (Second edit.). 2008. [On line]. https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=Hz6S4BGmGxUC&oi=fnd&pg=PR1&dq=global+economy&ots=HT0cOVgEZD&sig=Wh-rhFpmp0CNfmR0cnpRTP7_h8s&redir_esc=y#v=onepage&q=global%20economy&f=true