Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Міжнародна економіка
Код дисципліни: 7.292.01.O.22
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: доктор економічних наук, професор Пирог Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, професор Чернобай Ліана Іванівна кандидат економічних наук, Уголькова Олена Зіновіївна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 2. Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах використання різних діагностичних методологій провідних міжнародних організацій РН 4. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за невизначених умов і вимог. РН 5. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів. РН 6. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали. РН 10. Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну. РН 11. Розуміти сутність соціального виміру глобального економічного розвитку та імплементувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин. ЗН 1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. ЗН 2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей. УМ 1. Розв’язання складних задач і проблем, що потребує постійного оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. УМ 2. Провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності К 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. К 2. Використання іноземних мов у професійній діяльності. АВ1. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. АВ 2. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди. АВ 3. Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: виконання індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти; практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи, - кореквізит: захист магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Написання МКР на основі вивчених/проаналізованих літературних джерел та нормативно-законодавчих актів згідно із затвердженою темою на прикладі об’єкта досліджень з використанням реальних даних та інформації про підприємство (організацію) у напрямку виконання індивідуального завдання. Узагальнена послідовність виконання кваліфікаційних робіт має такий вигляд: а) виконання теоретичної частини (огляд літератури та законодавства, розроблення методологічної моделі); б) виконання аналітичної частини; в) виконання дослідницької частини; г) виконання рекомендаційної частини; д) написання вступу, анотації, висновків, додатків (за необхідності); е) виконання титульної сторінки та заповнення завдання на МКР; ж)виконання графічного матеріалу
Методи та критерії оцінювання: Поточний та підсумковий контроль: виконання завдань згідно затвердженого плану-графіку виконання магістерської кваліфікаційної роботи; відгук керівника роботи
Рекомендована література: 1. Економічне обґрунтування і організаційно-методичне забезпечення проходження практики та виконання випускних кваліфікаційних робіт: Методичні вказівки до проходження практики та виконання магістерських робіт для студентів освітнього рівня "Магістр" галузі знань 29 "Міжнародні відносини" (спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини", освітньо-професійна програма "Міжнародна економіка", освітньо-наукова програма "Міжнародні економічні відносини") усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, О.Г. Мельник, Р.З. Дарміць. – Львів, 2020. – 52 с. 2. Кузьмін О.Є. , Мельник О.Г. Теоретичні та практичні засади менеджменту: Навч. посібник. - Львів: 2002. - 228 с. 3. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. 4. Олексів І.Б., Кузьмін О.Є., Колісник М.В., Івасюк В.В. Міжнародний фінансовий менеджмент: Навчальний посібник . Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 192 с. 5. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 248 с 6. Сай Л.П Міжнародний менеджмент / Кузьмін О.Є., Кара Н.І., Пшик-Ковальська О.О.// Навчальний посібник.- Львів: Видавництво «Растр -7», 2019. - 202 с. 7. International Economics. Microeconomics (Міжнароднаекономіка. Мікроекономіка): Manual / Н.М. Іларіонова. – Kиїв: Видавництво Ліра-К, 2017. – 316 с 8. Pyroh O. Economic development of Ukrainian and world economy: evaluation and modeling / O. Pyroh, L. Katan, V. Katan. – c.32–41. 9. Adamyk V., Chernobay L., Kuz'min O., Malibroda S. Modelling the impact of international migration on economic development of a country: case study of Ukraine // Ekonomicky Casopis. – 2020. – Vol. 68, No. 1. – P. 33–54. 10. Ugolkov, Y., Karyy, O., Skybinskyi O., Ugolkova, O., Zhezhukha, V. (2020). The evaluation of content effectiveness within online and offline marketing communications of an enterprise. Innovative Marketing, 16 (3), 26–36. (Scopus) 11. Honchar S., Ugolkova O., Reverenda N., 2020. Analysis of the features of credit and investment policy on the examples of United States, United Kingdom and Japan. Europian Journal of Economics and Management, 6, с. 62-70. 12. Kerzner H. (2017) Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controllin. John Wiley & Sons, Inc. 13. Le Masson P., Weil B., Hatchuel A. Strategic Management of Innovation and Design. – Cambridge University Press, 2010. – 450 р. 14. Dunning John H., Lundan Sarianna. Multinational Enterprises and the Global Economy (Second edit.). 2008. [On line]. https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=Hz6S4BGmGxUC&oi=fnd&pg=PR1&dq=global+economy&ots=HT0cOVgEZD&sig=Wh-rhFpmp0CNfmR0cnpRTP7_h8s&redir_esc=y#v=onepage&q=global%20economy&f=true