Геопросторове моделювання

Спеціальність: Картографія
Код дисципліни: 7.103.02.E.26
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Картографія та геопросторове моделювання
Лектор: к.геогр.н., доцент Андрейчук Ю.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання методів побудови картографічних та геопросторових моделей; • вибір методів, засобів та обладнання для виконання картографічного моделювання; • використання сучасного геоінформаційного програмного забезпечення та обладнання; • знання теоретичних основ та інформаційних технологій для картографічного моделювання; • автоматизоване створення і використання картографічних моделей; • уміння здійснювати картографічне моделювання природно-територіальних комплексів (ПТК) з метою забезпечення охорони навколишнього середовища на основі застосування матеріалів космічного знімання; • уміння проводити збір, опрацювання, зберігання, представлення і передачу геопросторових даних; • знання геопросторового моделювання з метою вирішення задач соціально-економічного, політичного і екологічного розвитку регіону і держави в цілому.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Картографія Картознавство
Короткий зміст навчальної програми: Суть, предмет та об’єкт картографічного моделювання. Методи створення карт щодо об’єктів, явищ та процесів з абстрагуванням, класифікацією, спрощенням, символізацією та індукуванням з метою створення системи карт як моделей дійсності. Теоретичні, експериментальні, математичні та інші види картографічного моделювання. Кількісні та якісні характеристики процесів та явищ, що зображені на картах, представлення їх в просторово-часовому середовищі. Визначення за картами структуру, взаємозв’язки та динаміку розвитку різних об’єктів та явищ.
Методи та критерії оцінювання: • Захист лабораторних робіт (30%); • Підсумковий контроль 70% (іспит в письмово-усній формі).
Рекомендована література: 1. Божок А.П., Молочко А.М., Остроух В.І. Картографія. Підручник. Київ. ВПЦ «Київський університет». 2008. С.-270. 2. Козаченко Т.І., Пархоменко П.О., Молочко А.М. Картографічне моделювання. Навчальний посібник. Київ. Антекс.1999.С.-320. 3. Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. Москва «Мысль».1986. С.-238. 4. Берлянт А.М. Картография. Учебник для вузов, Москва. Аспектпресс., 2001.С.-336.