Технології і вебкартографування

Спеціальність: Картографія
Код дисципліни: 7.103.02.E.27
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Картографія та геопросторове моделювання
Лектор: доцент, к.ф.-м. н. Юрків Мар’яна Ігорівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • володіти знаннями про структуру вебкарти, архітектуру вебвідображення, формати поширення відкритих геоданих. • уявлення про методи поширення, обробки і відображення географічних даних через Інтернет та про основні принципи програмування вебдодатків, включаючи інтеграцію різних типів просторової інформації у вебкарти з підтримкою вебтехнологій. • володіння базовими навичками програмування , включаючи HTML,СSS, XML, GeoJSON, KML та Java Script, для створення і реалізації картографічних вебдодатків. • знаходити та інтерпретувати документацію щодо класів, властивостей та методів у посиланні на API вебвідображення, визначати корисні зразки коду та вміти застосувати їх. • здатність працювати з картографічними Інтернет-системами: ESRI ArcGIS Online, GIS Server, Leaflet, OpenStreetMap та ін. • здатність розробки вебсторінок і створення різного роду вебкарт помірної складності в Інтернеті.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи вебкартографії • ГІС, банки і бази картографічних даних • Геоінформаційне картографування
Короткий зміст навчальної програми: Вебкарти широко використовуються для обміну та розповсюдження географічної інформації через Інтернет. Цей курс знайомить з концепціями та прийомами вебкартографування, принципами розробки, оцінки та використання вебкарт та відкриває для ГІС-фахівців можливості створювати картографічні вебдодатки, використовуючи відповідні галузеві геопросторові інтерфейси прикладного програмування (API). Теми курсу охоплюють різноманітні технологічні засоби відображення геопросторової інформації в мережі Інтернет, у тому числі картографічні Інтернет-системи, такі як ESRI ArcGIS Online, GIS Server, OpenStreetMap, Leaflet та геопортали; створення вебсторінок, використання мов для передавання і відображення геопросторових даних та налаштовування картографічних вебсайтів. Висвітлювані теми включають реалізацію картографічних вебдодатків, розуміння документації Java Script API(ArcGIS та Leaflet), виявлення та візуалізацію різних шарів вебкарт, розробку графічного інтерфейсу для користувача. Студенти також дізнаються про стандарти відкритих даних, такі як GeoJSON, KML та ін., архітектуру вебвідображення та технічні характеристики вебсервісу OGC. Очікується, що після проходження цього курсу студенти зможуть створювати та налаштовувати картографічні вебдодатки помірної складності із застосуванням технологій, які розглядаються в курсі.
Методи та критерії оцінювання: Робота на лабораторних заняттях (виконання лабораторних робіт), усне опитування (захист звітів з лабораторних робіт) (40%). Підсумковий екзаменаційний контроль (60% письмова форма)
Рекомендована література: 1. Самойленко В.М. Географічні інформаційні системи та технології: підручник / В.М. Самойленко. – К.: Ніка-Центр, 2010. – 448 с. 2. Web GIS: Principles and Applications. Pinde Fu, Jiulin Sun Esri Press ©2010 ISBN:158948245X 9781589482456 3. Довідник з HTML,СSS, XML, Java Script https://www.w3schools.com 4. ArcGIS Online https://doc.arcgis.com/ru/arcgis-online/create-maps/choose-basemap-mv.htm 5. ArcGIS Java Script API https://developers.arcgis.com/javascript/latest/api-reference/ 6. Leaflet JavaScript API - https://leafletjs.com/