Комп'ютерна поліграфія та дизайн картографічних творів

Спеціальність: Картографія
Код дисципліни: 7.103.02.M.18
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Картографія та геопросторове моделювання
Лектор: доцент Ярема Наталія Петрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати основні методи та алгоритми формування в середовищі геоінформаційних систем картографічних матеріалів; • Знати наукові основи оформлення картографічних творів; • Знати засоби зображення, їх властивості та правила використання під час проектування різних карт і атласів; • Мати уяву про комп’ютерні методи графічного виготовлення оригіналів; • Вміти застосовувати конкретні практичні прийоми використання технічної та художньої графіки, оформлення штрихових та барвистих оригіналів, використання засобів автоматизації графічних робіт з врахуванням технологічних процесів відтворення географічних карт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи комп’ютерних технологій в картографії. • Картографія.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи оформлення карт та дизайну картографічних творів. Комп’ютерна побудова картографічних знаків. Картографічні шрифти та підписи на картах. Штрихове оформлення оригіналів карт. Кольорова пластика на картах. Світлотіньова пластика на картах. Проектування систем умовних знаків та картографічних позначень. Проектування загального оформлення картографічних творів.
Методи та критерії оцінювання: • Виконання лабораторних робіт, усне опитування (30%). • Підсумковий контроль (70%, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Билич Ю.С., Васмут A.C. Проектирование и составление карт. М., Недра, 1984. 2. Востокова A.B., Кошель С.М., Ушакова JI.A. Оформление карт. Компьютерный дизайн: Учебник. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 288с. 3. Жмойдяк Р. А„ Крищанович В. Я., Медведев Б, А., Явид П. П., Мельникова Л. Д. Составление и оформление тематических карт. Мн., 1977. 4. Заруцкая И. П., Сваткова Т .Г. Проектирование и составление карт. Общегеографические карты. М., 1992. 5. Картоведение : Учебник для вузов / А. М. Берлянт, А. В. Востокова, В. И. Кравцова и др. / Под ред. А. М. Бер-лянта. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 477 с. (Сер. «Классический университетский учебник»). 6. Салищев К.А. Проектирование и составление карт. М., МГУ, 1978. 7. Сосса Р.І. Картографування території України: історія, перспективи, наукові основи. — К.: Наук, думка, 2005. — 292 с. 8. Халугин Е.И., Жалковский Е.А., Жданов Н.Д. Цифровые карты. - М.: Недра, 1992.