Геоінформаційне картографування

Спеціальність: Картографія
Код дисципліни: 7.103.02.O.7
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Картографія та геопросторове моделювання
Лектор: к.геогр.н., доцент Андрейчук Ю.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати основні методи та алгоритми формування в середовищі геоінформаційних систем картографічних матеріалів; • Знати можливості інструментальних ГІС для створення електронних карт, картографічних композицій, цифрових моделей місцевості та інших форм візуалізації геоданих; • Знати особливості використання ГІС-пакетів для розв’язку задач просторово-часового моделювання та аналізу. • Вміти практично використовувати інструментальні ГІС • Вміти складати алгоритми дій для реалізації задач геоінформаційного картографування територій • Вміти виконувати кваліфікований аналіз результатів обробки даних в середовищі ГІС.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи комп’ютерних технологій в картографії • Картографія
Короткий зміст навчальної програми: Сутність і принципи геоінформаційного картографування. Принципи застосування інструментальних ГІС для вирішення задач просторового моделювання. Методи моделювання дискретних та неперервних явищ різної природи. Теоретичні аспекти геоінформаційного картографування. Геоінформаційний програмний комплекс ArcGIS. Інструменти ГІС ArcGIS. Основи геопросторового аналізу. Методологія геопросторового аналізу. Класифікації аналітичних засобів ГІС (функції вимірів, вибору даних, класифікації; оверлейні функції; функції околиці; функції зв’язності). Геоінформаційні технології просторового аналізу і моделювання. Аналітичні можливості сучасних інструментальних ГІС. Загальна характеристика. Картометричні операції. Операції вибору. Запити. Запити за місцем розташування. Запити за атрибутами. Рекласифікація. Картографічна алгебра. Локальні операції. Арифметичні оператори. Оператори порівняння. Логічні оператори. Алгебраїчні операції.Тригонометричні операції. Операції сусідства. Операції в ковзному (або змінному) вікні. Дистанційні операції.Аналіз видимості. Зональні операції. Глобальні операції. Статистичний аналіз. Просторовий аналіз. Оверлейний аналіз. Аналіз рельєфу.Цифрові моделі рельєфу та їх побудова. Цифрова модель рельєфу, що грунтується на TIN-моделі. Аналіз рельєфу з використанням цифрових моделей рельєфу. Аналіз гідрографічної мережі. Мережний аналіз
Методи та критерії оцінювання: • Виконання лабораторних робіт, усне опитування (30%); • Підсумковий контроль (70%, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Берлянт А.М. Геоинформационое картографирование. - М.: Изд. МГУ , 1997. 2. Геоінформаційні системи і бази даних: монографія.- Кн.1 / В.І. Зацерковний, В.Г. Бурачек, О.О. Железняк, А.О. Терещенко. – Ніжин: НДУ ім.. М.Гоголя, 2014.-492с. 3. ДеМерс Майкл Н. Географические информационные системы Основы Пер. с англ. М: Дата+, 1999, 491 с. 4. Иванников А.Д., Кулагин В.П., Тихонов А.Н. и др. Геоинформатика. М.: МАКС Пресс, 2001., 349 с. 5. Энди Митчелл. Руководство по ГИС-анализу. -Часть 1: Пространственные модели и взаимосвязи.; Пер. С англ. –К., ЗАО ЕСОММ Со., 2000.- 198 с. 6. Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов В.С. и др. Основы геоинформатики. М.: Академия, 2004. Т. 1. 352 с. 7. Королев Ю.Г., Общая геонформатика, Изд-во ООО СП Дата+, М., 2001г., 118с 8. Моделирование нашего мира. Пособие ESRI по проектированию баз геоданных. ESRI Press., 2000 –254 c. 9. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навчальний посібник / За заг. ред. О.О. Світличного. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. — 295 с. 10. Шипулин В.Д. - Основные принципы геоинформационных систем - Харьков, ХНАГХ – 2010

Геоінформаційне картографування (курсова робота)

Спеціальність: Картографія
Код дисципліни: 7.103.02.O.8
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Картографія та геопросторове моделювання
Лектор: к.геогр.н., доцент Андрейчук Ю.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Вміти створювати моделі за допомогою ModelBuilder; • Запускати на виконання модель як з ModelBuilder, так і з ArcToolbox; • Заповнювати та редагувати документацію моделі в редакторі документації ArcToolbox.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи комп’ютерних технологій в картографії. • Картографія.
Короткий зміст навчальної програми: Використання програмного комплексу ArcGIS для розв’язку задач просторово-часового моделювання та аналізу. Створення за допомогою ModelBuilder моделі для визначення зон затоплення внаслідок урагану. Визначення зон затоплення. Пошук найкращого місцеположення для тимчасового сховища людей постраждалих від стихії. Створення та редагування документації моделі в редакторі документації ArcToolbox.
Методи та критерії оцінювання: • Виконання курсової роботи (60%). • Підсумковий контроль (40%, залік): усна форма (40%)
Рекомендована література: 1. ArcMap. Руководство пользователя. Электр. Издание компании Дата+. http://dataplus.ru 2. ArcCatalog. Руководство пользователя. Электр. Издание компании Дата+. http://dataplus.ru 3. Геоінформаційні системи і бази даних: монографія.- Кн.1 / В.І. Зацерковний, В.Г. Бурачек, О.О. Железняк, А.О. Терещенко. – Ніжин: НДУ ім.. М.Гоголя, 2014.-492с. 4. Энди Митчелл. Руководство по ГИС-анализу. -Часть 1: Пространственные модели и взаимосвязи.; Пер. С англ. –К., ЗАО ЕСОММ Со., 2000.- 198 с. 5. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навчальний посібник / За заг. ред. О.О. Світличного. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. — 295 с. 6. Шипулин В.Д. - Основные принципы геоинформационных систем - Харьков, ХНАГХ – 2010