Планетарна та інженерна геодинаміка

Спеціальність: Картографія
Код дисципліни: 7.103.02.O.003
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Інженерна геодезія
Лектор: к.т.н., доц. Поляковська Л.Л.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • планувати та завершувати наукові дослідження, використовувати набуті знання для підготовки досліджень згідно з визначеними часовими рамками; • демонстрація поглиблених знань в одній з областей наук про Землю: геофізика, геодезія, картографія, геологія; • здатність проявити знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів в геофізиці, геодезії, картографії та геології; • показ знань сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі природничих наук про Землю; • здатність постановки, формулювання та вдосконалення дослідницької задачі, підбору необхідної інформації для її вирішення та формулювання науково обґрунтованих висновків.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Геологія і геоморфологія, • Геодезія, • Основи інженерної геодезії, • Інженерна геодезія, • Геодезичний моніторинг геодинамічних явищ та інженерних споруд, • ГНСС-технології в інженерній геодезії, • Сучасні інженерно-геодезичні технології. • Супутникова геодезія, • Геодезичні референцні системи.
Короткий зміст навчальної програми: Предмет “Планетарна та інженерна геодинаміка” передбачає аналіз та вивчення геодинамічних явищ, що викликані ендогенними та екзогенними процесами Землі. Теорія тектоніки плит. Аналіз деформацій мереж ГНСС станцій. Сила тяжіння та деформації Земної кори. Регіональна та локальна ізостазія. Інтерпретація аномалій магнітного та гравітаційного поля за допомогою розгортки Ейлера. Геофізичні методи вивчення геодинамічних процесів. Методи супутникової альтиметрії у вивченні динаміки світового океану. Приклади застосування геодинамічних моделей при інтерпретації даних геодезії, геології та геофізики.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40%); • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Марченко О. М., Третяк К.Р., та ін. Дослідження гравітаційного поля, топографії океану та рухів земної кори в регіоні Антарктики. Львів: Видавництво Національного університету Львівської політехніки, 2012. - 308 с. 2. Марченко О. М., Третяк К.Р., Ярема Н.П. Референцні системи в геодезії, Навчальний посібник, - Львів: Видавництво Національного університету Львівської політехніки, 2013, 220c. 3. Marchenko A.N. Parameterization of the Earth’s gravity field. Point and line singularities. - Lviv Astronomical and Geodetic Society, 1998. - 210 p. 4. Seeber G. Satellite geodesy. 2nd edition.// Walter de Gruyter-Berlin, 2003.– 589 p. 5. Мазуров Б.Т. Геодинамика и геодезические методи ее изучения: Учеб.пособие. / Б.Т. Мазуров, И.Е. Дорогова. – Новосибирск: СГГА, 2014. – 175 с.