Картографічне моделювання

Спеціальність: Картографія
Код дисципліни: 7.103.02.E.022
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Картографія та геопросторове моделювання
Лектор: к.ф.-м.н., доцент Бридун Андрій Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати знання з предмету картографічного моделювання; • застосовувати знання зі створення карт щодо об’єктів, явищ та процесів з абстрагуванням, класифікацією, спрощенням, символізацією та індукуванням з метою створення системи карт як моделей дійсності; • використовувати знання теоретичні, експериментальні, математичні та інші види картографічного моделювання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Вища математика. • Цифрова картографія. • Геоінформаційне картографування. • Математико-статистичні методи в картографії.
Короткий зміст навчальної програми: Загальні положення та визначення моделювання. Визначення моделі та системи. Поняття системи та моделі. Класифікація моделей. Методи побудови моделей. Технологія моделювання. Загальні відомості з картографічного моделювання. Карта як модель. Система принципів картографічного моделювання. Серії карт та атласів як моделі геосистем. Предмет картографічного моделювання. Поняття про об’єкт картографічного моделювання. Відображення взаємозв’язків між елементами геосистем. Теоретико-картографічне моделювання. Сумісне застосування карт та інших моделей при вивченні складних геосистем. Теоретико-методичні основи проектування систем картографічних знаків. Математико-картографічне моделювання. Поєднання математичних та картографічних моделей для створення карт. Функції карт при математико-картографічному картографуванні. Застосування хронологічних, стохастичних та експертних моделей в картографії. Експериментально-картографічне моделювання. Дослідження та моделювання об’єктів в лабораторних умовах та представлення їх на картах. Застосування ДЗЗ при створенні карт різного призначення. Аерокосмічне та картографічне моделювання. Аерокосмічні моделі та можливості їх використання. Створення та кількісний аналіз моделей на основі дистанційної інформації. Картографічне моделювання та ГІС-технології. Зв’язок між картою та географічними інформаційними системами. Створення інформаційної бази для картографічного моделювання. Картографічне моделювання в різних галузях господарювання (картографічне моделювання при управлінні адміністративно-територіальними одиницями, концептуальні основи картографічного моделювання природокористування, Еколого-географічні проблеми та їх картографічне моделювання, картографічне моделювання промислових об’єктів. Гірничодобувна промисловість та перспективи розвитку на основі картографічного моделювання, картографічне моделювання соціально-економічних систем, картографічне моделювання територій водогосподарських систем).
Методи та критерії оцінювання: • Робота на лабораторних заняттях, усне опитування, тести (40%). • Підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Божок А.П., Молочко А.М., Остроух В.І. Картографія. Підручник. Київ. ВПЦ «Київський університет». 2008. С.-270. 2. Козаченко Т.І., Пархоменко П.О., Молочко А.М. Картографічне моделювання. Навчальний посібник. Київ. Антекс.1999.С.-320. 3. Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. Москва «Мысль».1986. С.-238. 4. Берлянт А.М. Картография. Учебник для вузов, Москва. Аспектпресс., 2001.С.-336.