Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Картографія
Код дисципліни: 7.103.02.O.021
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Картографія та геопросторове моделювання
Лектор: члени комісії: професор Зазуляк Петро Михайлович, доценти Сосса Ростислав Іванович, Бридун Андрій Михайлович, Согор Андрій Романович, Юрків Мар'яна Ігорівна, Ярема Наталя Петрівна (секретар ЕК).
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • вміння доповідати та дискутувати українською та однією з іноземних мов; • здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні обґрунтовані висновки та знання до фахівців та нефахівців; • вміння оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Дослідницька практика за темою магістерської роботи; • Виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Обґрунтування актуальності, мети та завдань магістерської кваліфікаційної роботи. Аналіз існуючих досліджень та висвітлення теоретичних основ обраної тематики роботи. Технологічна схема проведення досліджень. Характеристика вхідних даних. Алгоритми вирішення завдань роботи. Оцінка якості отриманих результатів. Висновки.
Методи та критерії оцінювання: державна атестація
Рекомендована література: 1. Збірник нормативних документів національного університету “Львівська політехніка”. Львів: Видавництво ЛП, 2013. – 804 с. 2. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій Національного університету «Львівська політехніка». Львів: Видавництво ЛП, 2015. – 36 с.