Професійна та цивільна безпека

Спеціальність: Геотехнічний інжиніринг
Код дисципліни: 7.103.03.O.004
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Витрикуш Н. М., к.т.н., доцент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення курсу студент повинен знати: • основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці та цивільного захисту на об’єктах господарювання; • вимоги техніки безпеки при виконанні робіт на промислових об’єктах і об’єктах спеціального призначення; • основні причини травматизму, порядок проведення розслідування і ведення обліку нещасних випадків; • вимоги пожежної безпеки при виконанні топогеодезичних робіт; • умови виникнення і розвитку НС та порядок дій щодо їх попередження на ОГ відповідно до своїх професійних обов’язків; вміти: • вживати заходи безпеки і розробляти технічні рішення для попередження виникнення небезпек; • оцінити та контролювати відповідність умов праці встановленим нормативам; • обирати і застосовувати методики з прогнозування та оцінки обстановки в зоні НС; • приймати рішення з питань ОП та ЦЗ в межах своїх повноважень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Дисципліни першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Короткий зміст навчальної програми: Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту. Планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного та біологічного зараження. Правове і організаційне забезпечення охорони праці в галузі геодезії. Гігієна праці та виробнича санітарія. Вимоги до безпеки при геодезичних роботах на території промислових об’єктів. Пожежна безпека на об’єктах промисловості.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%) включає: - теоретичний матеріал (50%) - письмові звіти з розрахунково-графічної роботи та індивідуальних робіт (50%).
Рекомендована література: 1.Цивільний захист: Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання (за ред.. Гончарука В.Є.) – Львів: Ви-во НУ»ЛП», 2011, с.208. 2. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с. 3. Васійчук В.О., Вахула О.М., Качан С.І., Гончарук В.Є. «Дослідження стійкості об’єктів осподарювання (ОГ) до впливу ударної хвилі при вибуху газу та пароподібної суміші» Методичні вказівки, Видавництво НУ «Львівська політехніка». Львів, 2016р.,-24с. 4. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Навчальний посібник. Суми: Університетська книга. 2004. – 495 с. 5. Кепич Т.Ю., Семенова І.Ю., Лавренюк М.В. Охорона праці в галузі: Навч. посібник / Київ, 2013.- 255 с. 6. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві від 17 квітня 2019 р. № 337.