Інформаційні GNSS - ресурси

Спеціальність: Геотехнічний інжиніринг
Код дисципліни: 7.103.03.O.002
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Вища геодезія та астрономія
Лектор: ст. викладач, к.т.н. Серант Оксана Володимирівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Уміння за допомогою сучасних комп'ютерних технологій створювати цифрові геопросторові моделі. 2. Уміння використовувати методичні підходи до оцінки природно-ресурсного потенціалу та його екологічно безпечних форм використання та відтворення. 3. Здатність підготувати необхідну документацію та заявки на отримання патенту та авторських свідоцтв. 4. Здатність формулювати задачі та будувати інформаційні моделі процесів опрацювання отриманих практичних даних. 5. Здатність формулювати мету і задачі моніторингових досліджень, проектувати базові моделі типових стаціонарних досліджень у становленні космічного моніторингу. 6. Здатність створювати необхідні моделі даних та розробляти специфікації на інформацію. 7. Здатність проектувати бази геопросторових даних космічного моніторингу на основі уніфікованої моделі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Супутникова геодезія та сферична астрономія Методи опрацювання GNSS вимірювань
Короткий зміст навчальної програми: Інформаційні ресурси: їх види, класифікація та розвиток. Ознайомлення з останніми досягненнями у галузі використання супутникових технологій в геодезії. Пошук та використання уточнених ефемерид супутників GPS. Обмін масивами спостережень між віддаленими перманентними GNSS станціями. Використання мережі INTERNET для розв’язування різноманітних задач в області геодезії. Інформаційні ресурси в області координатно - часового забезпечення. Системи та шкали часу. Функції часу в супутникових технологіях. Бази GNSS даних: глобальні, регіональні та національні. Інформаційні ресурси фірм - виробників GNSS обладнання та програмного забезпечення. Основи роботи в мережі активних референцних GNSS станцій.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: усне фронтальне та експрес- опитування – 5% , захист звітів з лабораторних робіт -35% , Підсумковий контроль: екзамен (письмовакомпонента - 50 %, усна компонента - 10%)
Рекомендована література: 1. Евстафьев О.В. Наземная инфраструктура ГНСС для точного позиционирования. М.: ООО «Издательство «Проспект», 2009. - 48 с. 2. Літнарович Р.М. Конструювання і дослідження математичних моделей. Модель пункту GPS спостережень. МЕГУ, Рівне, 2009, -104 с. 3. Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и ее применение в геодезии. –М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 1999. – 272 с. 4. Мережа референцних GNSS станцій: http://zakpos.zakgeo.com.ua/ 5. The International GNSS Service (IGS): http://igscb.jpl.nasa.gov/components/ prods.html 6. Understanding GPS/GNSS Principles and Applications Third Edition Elliott D. Kaplan, Christopher J. Hegarty: Artech House – Boston/London -2017, -1016 art. 4. Elliott D. Kaplan Christopher J. Hegarty. Understanding GPS/GNSS. Principles and Applications. Third Edition 2017 Artech House, ISBN-13: 978-1-63081-058-0 7. SOPAC: http://sopac.ucsd.edu/ cgi-bin/dbShowArraySitesMap.cgi